v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY
Obchodné meno: BDR, spol. s r.o.
Sídlo: M.M.Hodžu 3, Banská Bystrica,  PSČ: 974 01
Poštová adresa: Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 614 556
Kontakt: E-mail: bdr@bdrbb.sk; Tel.: +421 48 470 0046
Zodpovedná osoba: V prípade otázok, ktoré sa týkajú osobných údajov neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu na nižšie uvedených kontaktných údajoch:

JUDr. Eva Holdošová; Tel: +421 915 206 025; eva@holdosova.com;

Adresa:  JUDr. Eva Holdošová, Riadok 1961/3, 03401 Ružomberok

ČO SÚ COOKIES?
Sú to krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené).  Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies späť na webový server, ktoré si  pred tým uložil na počítači používateľa. Tzv. Session cookies majú krátku životnosť a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky.
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
§ Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním tzv.  session cookies na našej stránke.

§ Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR pre tzv. trvalé cookies.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV  
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:   
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii Nie je

 

 
Príjemca v členskom štáte

(EÚ a EHP)

–  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov

–  Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

–  Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb

 
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
·   Dočasné cookies sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu, kým neopustí webstránku a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.

·   Trvalé súbory cookies majú životnosť po dobu stanovenú v parametroch cookies, ktorá je obvykle 24 hodín.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–  právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

–  právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),

–  právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

–  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

–  právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,

–  právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

–  právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona OOÚ, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Svoje práva môžete uplatniť písomne na kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo na kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ktoromkoľvek z uvedených kontaktných údajov. V snahe poskytnúť Vám súčinnosť pri uplatňovaní Vašich práv, Vám ponúkame tiež možnosť použiť Formulár pre uplatnenie  práv dotknutej osoby, ktorý sa nachádza na konci dokumentu s názvom Podmienky ochrany súkromia.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa trvalých cookies kedykoľvek odvolať, a to písomne na e-mailovú adresu bdr@bdrbb.sk Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Dočasné cookies môže používateľ kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si prosím pokyny Vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia Vášho prehliadača.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
V prípade, že nesúhlasíte so spracúvaním cookies, Vaše osobné údaje sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to pre Vás žiaden právny dopad/následky.  Obmedzenie cookies však môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa alebo vplyv na správne zobrazovanie a fungovanie webovej stránky.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.