PORADENSTVO V OBLASTI INOVÁCIÍ

You are here:

Patent box

Patent box je osobitný daňový režim určený pre právnické osoby, ktorý je účinný od 1.1.2018. Jeho benefit spočíva v daňovom oslobodení časti príjmov plynúcich z nehmotných aktív, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka.

V rámci režimu patent box si daňovník môže oslobodiť príjmy (výnosy) vo výške 50%, ktoré plynú:

 1. z odplát za poskytnutie práva na použitie registrovaných patentov, úžitkových vzorov a softvéru, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka na Slovensku.
 2. z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent alebo úžitkový vzor, a ktoré vytvoril daňovník pri činnosti vykonávanej na Slovensku.

Patent box môžu využiť právnické osoby a stále prevádzkarne zdaňované v Slovenskej republike.

Podmienky uplatnenia režimu patent box:

 • vedenie predpísanej evidencie o vynaložených nákladoch (vrátane aktivovaných nákladov) na vývoj vynálezu, technického riešenia alebo softvéru a o nákladoch na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, ktoré boli vynaložené v súvislosti s vývojom vynálezu, technického riešenia alebo softvéru;
 • nehmotné aktíva, z ktorých plynú príjmy, sú súčasťou majetku daňovníka;
 • aktivácia nákladov na vývoj patentov, úžitkových vzorov alebo softvéru;
 • krátenie oslobodenia v prípade, ak nehmotné aktíva boli obstarané v kooperácii s inou osobou.

Uplatnenie oslobodenia v rámci režimu patent box

Daňové zvýhodnenie ponúkané režimom patent box si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní, a to za zdaňovacie obdobia, v ktorých uplatňuje odpisy z nehmotného aktíva .

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj tzv. superodpočet

Superodpočet nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj je ďalší typ daňového zvýhodnenia s cieľom podpory súkromných investícií do výskumu a vývoja. Podpora  nespočíva v úľave na dani alebo oslobodení určitého príjmu, ale v opätovnom uplatnení nákladov vynaložených na výskum a vývoj.

Odpočet nákladov na výskum a vývoj môžu daňovníci uplatňovať od roku 2015.

Výška odpočtu sa od roku 2015 postupne zvyšovala z úrovne 25 % nákladov na výskum a vývoj až na úroveň 200 % nákladov výskum a vývoj do roku 2021. Od roku 2022 sa sadzba odpočtu znížila na úroveň 100 %, čo sa bude vzťahovať na odpočet výdavkov na výskum a vývoj vynaložených v zdaňovacom období začínajúcom najskôr 1. januára 2022.

Superodpočet je určený na náklady na výskum a vývoj, ktoré daňovníci vynaložia na činnosti výskumno-vývojového charakteru. Odpočet nemožno uplatniť na výdavky na služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstaraných od iných osôb s výnimkou výdavkov na:

 • služby od Slovenskej akadémie vied, verejných a štátnych vysokých škôl alebo právnických osôb zriadených ústredňami orgánov štátnej správy, ktoré uskutočňujú výskum a vývoj;
 • nehmotné výsledky výskumu a vývoja od osôb disponujúce s osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj;
 • na certifikáciu vlastných výsledkov inovatívnych projektov.

Podmienky uplatnenia superodpočtu nákladov na inovatívne projekty:

 • správne posúdenie nákladov, či naozaj vznikajú pri činnosti výskumu a vývoja;
 • existencia projektu výskumu a vývoja, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky;
 • náklady na výskum a vývoj musia byť evidované oddelene od ostatných výdavkov;
 • náklady na výskum a vývoj nie sú podporené z verejných zdrojov okrem mzdových nákladov, na ktoré boli poskytované príspevky v rámci opatrenia 3B „Prvej pomoci“;
 • daňovník nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a projekt realizuje na vlastné potreby alebo za účelom predaja nehmotných výsledkov inovatívneho projektu resp. projekt realizuje ako vnútroskupinovú službu;
 • držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj realizuje iba pre svoje vlastné potreby;
 • daňovník neuplatňuje úľavu na dani z príjmov pre prijímateľov stimulov.

Pre uplatňovanie odpočtu na výskum a vývoj je dôležitá skúsenosť s identifikáciou a výberom vhodných projektov, s prípravou sprievodnej dokumentácie. Podstatný je aj spôsob evidencie a následného výpočtu uplatniteľných nákladov, k čomu je častokrát nevyhnutné aj odborné poradenstvo týkajúce sa dodržania všetkých zákonných ustanovení.

Uplatnenie superodpočtu nákladov na výskum a vývoj

Superodpočet  si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní, a to maximálne v 5 zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet vznikol.

Ako Vám vieme pomôcť my?

Poskytujeme odborné poradenstvo pri analýze, príprave a revízie podkladov, ktoré sú potrebné pre uplatnenie k režimu patent box, či k superodpočtu.

Tieto daňové zvýhodnenia môžu byť atraktívne pre spoločnosti, ktoré realizujú výskum a vývoj.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

Mag. Martin Kiňo
Ďanové oddelenie

martin.kino@bdrbb.sk
+421 48 4700041