Pri zvereneckom (trustovom) fonde figurujú až tri osoby a to zakladateľ (majiteľ rodinnej firmy), správca (exekutívny orgán fondu) a beneficient (osoba, ktorá čerpá úžitok z fondu). V praxi to funguje tak, že zakladateľ rodinnej firmy vyčlení  majetok a zverí ho do správy tretej osobe (správcovi fondu). Tento majetok však už nikto nevlastní a nebude ani súčasťou dedičského konania. Majetok fondu však môžu využívať beneficienti po splnení podmienok, ktoré vytvoril zakladateľ. ​

Ochrana majetku

Nakoľko majetok vo zvereneckom fonde nikto nevlastní, nemôže na tento majetok nikto siahnuť. Keďže majetok vo fonde nie je súčasťou dedičstva, môžete sa vyhnúť prípadnému budúcemu zavedeniu dane z dedičstva alebo milionárskym daniam z majetku, ktoré sú  zavedené v zahraničí.

Prevod majetku na ďalšie generácie 

V rámci zvereneckého fondu je možné na rozdiel od dedičského konania určiť na ďalších XY rokov čo sa stane s majetkom, ktorý chce zakladateľ rodinnej firmy odkázať svojim potomkom alebo aj osobám mimo rodiny po jeho úmrtí, a taktiež môže klásť podmienky pre beneficientov na využívanie majetku vo fonde. Vyčlenený majetok prejde do fondu až po úmrtí zakladateľa.

Nástupníctvo v rodinnom podnikaní

Rodinné podniky, ktoré sa zaoberajú otázkou ako zabezpečiť ďalšie generácie svojich potomkov ešte počas života zakladateľa rodinnej firmy môžu ako nadstavbu holdingovej štruktúry využiť zverenecké fondy. Vyčlenený majetok prejde do fondu ešte počas života zakladateľa.

Do zvereneckého fondu je možné vložiť hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok a finančný majetok.