CEZHRANIČNÝ POHYB ZAMESTNANCOV

You are here:

V dnešnom globálnom svete je čoraz bežnejšia mobilita pracovníkov. Ani Slovensko v tomto trende nezaostáva a stáva sa čoraz viac atraktívne pre zahraničných zamestnávateľov, ktorí vysielajú svojich zamestnancov do našej krajiny a rovnako aj slovenskí zamestnávatelia v rámci svojich zákaziek vysielajú pracovníkov na výpomoc do iného štátu alebo napríklad do zdieľaných pozícií v rámci skupiny alebo koncernu. Takéto vysielanie pracovníkov si vyžaduje nielen znalosť daňových a odvodových povinností, ktoré vyplývajú zo štátnej a z medzinárodnej legislatívy, ale aj právnych predpisov sociálneho zabezpečenia a pracovného práva.

Čo všetko je potrebné vedieť pri cezhraničnom pohybe zamestnanca?

V prvom rade je potrebné poznať odpovede na nasledujúce otázky:

 • Pôjde o vyslanie zamestnancov zahraničným zamestnávateľom z iného členského štátu/krajiny mimo EÚ na Slovensko?
 • Pôjde o vyslanie zamestnancov do iného členského štátu EÚ alebo do krajiny mimo EÚ slovenským zamestnávateľom?
 • Presiahne časový interval vyslania zamestnancov dobu 183 dní?
 • Presiahne časový interval vyslania zamestnancov dobu 12 mesiacov?
 • Kde je daňová rezidencia vyslaného zamestnanca?
 • Kde je skutočné miesto výkonu práce vyslaného zamestnanca?

Základné charakteristické znaky vyslania zamestnanca

 • obmedzený časový interval vyslania zamestnanca
 • zamestnanec cestuje do členského štátu EÚ za účelom vykonávania prác v zmysle poskytovania služieb svojho zamestnávateľa v prospech zahraničného prijímateľa služby
 • je potrebné uzavrieť so zamestnancom dohodu o vyslaní, t. j. zamestnanec musí s vyslaním súhlasiť
 • vyslanému zamestnancovi sa upravujú pracovné podmienky podľa práva členského štátu EÚ, na ktorého územie je vyslaný.

Daň z príjmov – zdaňovanie zamestnávateľa a zamestnanca

Zdaňovanie zamestnávateľa:

Vo všeobecnosti vysielajúci (hostiteľský) zamestnávateľ nie je povinný registrovať sa pre daň z príjmov v SR ako tuzemský zamestnávateľ a odvádzať na našom území odvody za vyslaného zamestnanca v prípade, ak vyslanie zamestnanca trvá menej ako 183 dní a v prípade kontroly z Inšpektorátu práce SR vyslaný zamestnanec musí vedieť preukázať, že vysielajúci (hostiteľský) zamestnávateľ mu príjem zo závislej činnosti zdaňuje v štáte, z ktorého bol zamestnanec vyslaný.

Tu je však potrebné upozorniť, že rôzne formy výkonu pracovnej činnosti zahraničným zamestnancom na území Slovenskej Republiky (napríklad či vyslaný zamestnanec vykonáva/nevykonáva integrovanú činnosť vysielateľa alebo či je tento vyslaný zamestnanec vyslaný do organizačnej zložky a stálej prevádzkarne vysielateľa na území SR alebo či zamestnanec je vyslaný do iného slovenského podniku, ktorý je považovaný za rezidenta SR) prinášajú aj  rôzne špecifické situácie, ktoré je potrebné individuálne analyzovať ktorý štát má právo na zdanenie príjmov zo závislej činnosti a tiež či sa zahraničný (vysielajúci) zamestnávateľ stáva platiteľom dane v SR a od ktorého dňa je povinný zrážať preddavky na daň v SR.

Zdaňovanie zamestnanca:

Zdaňovanie príjmov vyslaného zamestnanca podlieha medzinárodným zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia (ak Slovenská republika má uzatvorenú takúto zmluvu s krajinou, ktorá vysiela pracovníka alebo do ktorej bol pracovník vyslaný) a tiež vnútroštátnej legislatíve.

Existujú tu však rôzne výnimky, ktoré je potrebné posúdiť pre každý individuálny prípad zvlášť a rovnako je potrebné zadefinovať, či ide o vyslanie zamestnanca do zahraničia, alebo o tzv. medzinárodný prenájom pracovnej sily.

Sociálne zabezpečenie zamestnanca

Vyslaný pracovník, ktorý bude mať dočasný pobyt v ktorejkoľvek krajine EÚ bude naďalej poistený v systéme sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine. Je však nevyhnutné, aby vyslaný pracovník disponoval prenosným dokumentom – formulárom PD A1, ktorý mu zabezpečí jeho zamestnávateľ. Maximálne obdobie, na ktoré sa vystavuje formulár PD A1 je 24 mesiacov.

V praxi môže nastať aj situácia, kedy zamestnanec vykonáva prácu pre viacerých zamestnávateľov na území viacerých členských štátov EÚ (EHP) a Švajčiarska. V takom prípade by si mal zamestnanec podať v príslušnej inštitúcii členského štátu bydliska (v SR príslušná pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska) Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ.

Potrebujete pomôcť v oblasti vysielania pracovníkov? Sme ten správny partner pre VÁS!

Spoločnosť Moore BDR je nezávislým členom medzinárodnej audítorskej spoločnosti Moore Global Network Limited. Vďaka celosvetovej prítomnosti a spolupracujúcich medzinárodných kancelárií Vám vieme pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí. Máme rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti, nakoľko naša kancelária už priamo zabezpečovala vysielanie pracovníkov zo Slovenska do viacerých krajín naraz.

S čím Vám vieme pomôcť?

 • kompletné poradenstvo pri vyslaní zahraničných zamestnancov z iného členského štátu na Slovensko
 • kompletné poradenstvo pri vyslaní zahraničných zamestnancov z krajín mimo EÚ na Slovensko
 • kompletné poradenstvo pri vyslaní slovenských zamestnancov do iného členského štátu EÚ
 • kompletné poradenstvo pri vyslaní slovenských zamestnancov do krajín mimo EÚ
 • pomoc pri splnení všetkých povinností zamestnávateľa a zamestnanca pri vysielaní pracovníkov
 • príprava/úprava všetkých typov pracovných zmlúv
 • pomoc pri získaní prenosného formulára PD A1 a pri určení, v ktorom štáte bude zamestnanec/SZČO sociálne poistený
 • komunikácia so Sociálnou poisťovňou a daňový úradom v súvislosti so splnením všetkých povinností vyplývajúcich zo slovenskej legislatívy
 • vypracovanie a podanie daňových priznaní fyzických osôb
 • zabezpečenie vyslania pracovníkov do iných krajín a pomoc pri ich následnom zaregistrovaní a splnení všetkých povinností v zahraničí v spolupráci s našimi partnerskými kanceláriami v 114 krajinách sveta

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.
Naši špecialisti Vám radi pomôžu s cezhraničným vysielaním pracovníkov:
kino

Mag. Martin Kiňo
partner spoločnosti

olejnikova

JUDr. Elena Olejníková
Daňový poradca

KONTAKTUJTE NÁS

Moore BDR s. r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica

1

Polia označené * sú povinné.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder