PODNIKOVÉ A FINANČNÉ PORADENSTVO

You are here:

Pomáhame analyzovať a riešiť praktické problémy a situácie, pred ktorými stoja spoločnosti v každej fáze transakcie. V našom prístupe sa spoliehame na individuálne schopnosti a know-how našich expertov a využitie lokálnych skúseností, medzinárodných metód a osvedčených postupov. Vieme tak zabezpečiť:

  • Spracovanie projektu zlúčenia, splynutia, rozdelenia alebo vkladu podniku alebo jeho časti, a to z pohľadu právnych, účtovných ako aj daňových aspektov
  • Znalecké služby

Vypracovanie znaleckých a odborných posudkov na ocenenie:

✓ Podniku ako celku alebo jeho časti
✓ Nehmotného majetku – ochranná známka, know-how
✓ Nehnuteľného majetku – stavby, pozemky
✓ Hnuteľného majetku – stroje, autá, elektro, inventár, a pod.
✓ Finančných investícií – podiely v iných spoločnostiach, obligácie, dlhopisy, a pod.
✓ Zásob – materiál, nedokončená výroba, tovar
✓ Pohľadávok
✓ Ušlého zisku
✓ Ložísk nerastných surovín
✓ Škôd

Stanovenie reálnych hodnôt pre účely účtovníctva a daňovníctva, odborné odhady ceny a pod.

Nezávislé vyjadrenie znalca napr. pre jednanie o predaji podielov, akcií a pod.

  • Vypracovanie finančno – ekonomických expertíz zameraných na riešenie:

Ekonomickej situácie spoločnosti v jednotlivých štádiách životného cyklu a predikcie ich vývoja
Posúdenia reálnosti investičného zámeru
Politík jednotlivých rezortov národného hospodárstva

  • Služby interného auditu:

Analýza fungovania internej kontroly
Podpora zavedenia interného auditu
Outsourcing funkcie interného auditu a špecifických zákazok interného auditu

  • Poradenská činnosť vo sfére podnikania v 103 krajinách sveta v spolupráci s poradcami zo siete Moore Global Limited Network International Limited
  • Reštrukturalizácia

Analýza včasnej identifikácie problému
Analýza rizík
Aplikácia preventívnych nástrojov na minimalizáciu rizika
Návrh komplexnej stratégie z pohľadu obchodu, financií, práva, účtovníctva a daní
Implementácia optimálnych postupov realizácie navrhovanej stratégie
Controlling realizácie navrhovanej stratégie

  • Forenzný audit

Hĺbkový audit zameraný na odhalenie účtovných podvodov, sprenevier a obdobných protiprávnych úkonov vo vnútri účtovnej jednotky
Zisťovanie rozsahu škôd spôsobených manipuláciou s majetkom spoločnosti
Zisťovanie hodnoty spreneverených finančných súm
Navrhnutie a zavedenie postupov zameraných na prevenciu podvodov

  • IT audit

Analýza bezpečnosti a ochrany dát so zameraním sa na analýzu zabezpečenia hardwarových a softvérových riešení
Analýza rôznych softvérových riešení v spoločnosti