PODNIKOVÉ A FINANČNÉ PORADENSTVO

You are here:
 • Spracovanie projektu zlúčenia, splynutia, rozdelenia alebo vkladu podniku alebo jeho časti, a to z pohľadu právnych, účtovných ako aj daňových aspektov
 • Znalecké služby
  • Vypracovanie znaleckých a odborných posudkov na ocenenie:
   • Podniku ako celku alebo jeho časti
   • Nehmotného majetku – ochranná známka, know-how
   • Nehnuteľného majetku – stavby, pozemky
   • Hnuteľného majetku – stroje, autá, elektro, inventár, a pod.
   • Finančných investícií – podiely v iných spoločnostiach, obligácie, dlhopisy, a pod.
   • Zásob – materiál, nedokončená výroba, tovar
   • Pohľadávok
   • Ušlého zisku
   • Ložísk nerastných surovín
   • Škôd
  • Stanovenie reálnych hodnôt pre účely účtovníctva a daňovníctva, odborné odhady ceny a pod.
  • Nezávislé vyjadrenie znalca napr. pre jednanie o predaji podielov, akcií a pod.
 • Vypracovanie finančno – ekonomických expertíz zameraných na riešenie:
  • Ekonomickej situácie spoločnosti v jednotlivých štádiách životného cyklu a predikcie ich vývoja
  • Posúdenia reálnosti investičného zámeru
  • Politík jednotlivých rezortov národného hospodárstva
 • Služby interného auditu:
  • Analýza fungovania internej kontroly
  • Podpora zavedenia interného auditu
  • Outsourcing funkcie interného auditu a špecifických zákazok interného auditu
 • Poradenská činnosť vo sfére podnikania v 103 krajinách sveta v spolupráci s poradcami zo siete Moore Global Limited Network International Limited
 • Reštrukturalizácia
  • Analýza včasnej identifikácie problému
  • Analýza rizík
  • Aplikácia preventívnych nástrojov na minimalizáciu rizika
  • Návrh komplexnej stratégie z pohľadu obchodu, financií, práva, účtovníctva a daní
  • Implementácia optimálnych postupov realizácie navrhovanej stratégie
  • Controlling realizácie navrhovanej stratégie
 • Forenzný audit
  • Hĺbkový audit zameraný na odhalenie účtovných podvodov, sprenevier a obdobných protiprávnych úkonov vo vnútri účtovnej jednotky
  • Zisťovanie rozsahu škôd spôsobených manipuláciou s majetkom spoločnosti
  • Zisťovanie hodnoty spreneverených finančných súm
  • Navrhnutie a zavedenie postupov zameraných na prevenciu podvodov
 • IT audit
  • Analýza bezpečnosti a ochrany dát so zameraním sa na analýzu zabezpečenia hardwarových a softvérových riešení
  • Analýza rôznych softvérových riešení v spoločnosti