TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE NA SLOVENSKU

You are here:

Od 1.1.2015 zákon č. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu aj pre tuzemské osoby. V nadväznosti na toto ustanovenie, MFSR vydáva v máji 2015 usmernenie č. MF/011491/2015- 724, ktoré upravuje obsah a rozsah tejto dokumentácie. Toto usmernenie zavádza tzv. skrátenú dokumentáciu pre tie daňové subjekty, ktoré sa zapájali len do tuzemských kontrolovaných transakcií. V zmysle tohto usmernenia skrátená dokumentácia vyžaduje len identifikáciu zmluvných strán a prehľad kontrovaných transakcií. Avšak je potrebné upozorniť, že i napriek tomuto usmerneniu, na základe ktorého daňovník nie je povinný vykonať funkčnú a rizikovú analýzu a obhajovať svoju cenotvorbu v dokumentácii, správca dane má právo vyžiadať si tieto informácie dodatočne počas daňovej kontroly.

Ako Vám vieme pomôcť my?

Poskytujeme poradenstvo pri vypracovaní dokumentácie transferového oceňovania

Naša spoločnosť disponuje prístupom do databázy Amadeus, vďaka ktorému sme schopní plnohodnotne pomôcť klientom pri správe dokumentácie transferového oceňovania. Členkou nášho daňového tímu je špecialistka na problematiku – transferové oceňovanie, čím sme schopní zabezpečiť kvalitatívne vysokú úroveň tohto poradenstva.

Ako posúdiť, či ste potenciálnym kandidátom na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania? Skúste si spraviť nasledovný test!

IMPACT OF COVID-19 ON TRANSFER PRICING POLICIES

The continued economic impact of COVD-19 across the globe has naturally forced or accelerated the process of businesses to review their existing operations and commercial arrangements. Companies have taken stock on the impact of COVID-19 on their financials, business models and supply chains. For multi-national enterprises (MNE’s), their transfer pricing policies are a critical part…

Výrobné modely z pohľadu transferového oceňovania

Výrobné aktivity v skupine môžu byť organizované rôznou formou. Vo všeobecnosti rozlišujeme štyri základné modely a to: plnohodnotný výrobca, výrobca s obmedzenými právomocami, zmluvný výrobca a práca vo mzde. Plnohodnotný výrobca vykonáva všetky činnosti spojené s výrobou, od fázy návrhu výrobku až po jeho predaj finálnemu zákazníkovi. Tento typ výrobcu znáša všetky riziká spojené s…

Nové znenie smernice OECD ku transferovému oceňovaniu

Dňa 10. Júla 2017 OECD vydalo nové aktualizované znenie Smernice ku transferovému oceňovaniu pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Zapracované zmeny sú významné v celosvetovom meradle, nakoľko Smernica OECD predstavuje hlavný a najuznávanejší zdroj usmernení v oblasti transferového oceňovania. Do nového znenia boli zapracované hlavne zmeny, ktoré boli schválené počas rokov 2015 a 2016 v…