AUDIT ÚČTOVNÍCTVA

You are here:

Zameriavame sa na optimalizáciu a odstraňovanie nedostatkov.

  • Audítorské overenie účtovníctva, individuálnych účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok podľa Medzinárodných audítorských štandardov (ISA),
  • Poradenstvo pri spracovaní účtovných závierok podľa IAS/IFRS,
  • Overenie účtovných závierok spracovaných podľa IAS/IFRS,
  • Prevod výkazov zostavených podľa Slovenských účtovných štandardov do účtovných výkazov zostavených podľa skupinových smerníc, respektíve podľa IAS/IFRS,
  • Spracovanie auditu účtovných výkazov pri premenách spoločností,
  • Audítorské overenie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
  • Audítorské overenie súladu výročných správ s účtovnými závierkami,
  • Finančný due diligence,
  • Forenzný audit,
  • Audit účtovníctva.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA
Audítor a daňový poradca

ludmila.kinova@bdrbb.sk
+421 48 4700041