DOBROVOĽNÁ PREVIERKA DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

You are here:

ABECEDA ZODPOVEDNÉHO MAJITEĽA/ ŠTATUTÁRA: Prečo sa rozhodnúť pre dobrovoľnú previerku daní a účtovníctva, aj keď táto povinnosť nevyplýva zo zákona?

Zmena legislatívy od roku 2020 postupne zmierňuje pravidlá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Z tohto dôvodu sa do popredia dostáva čoraz viac dobrovoľná previerka daní a účtovníctva.

A. Previerka daní a účtovníctva = „alfa a omega“ správne vykázaného základu dane

Základ dane spoločnosti vychádza primárne z účtovného výsledku hospodárenia, preto správne vedené účtovníctvo je prvým a tým najpodstatnejším predpokladom správneho výpočtu dane z príjmov. Dobrovoľná previerka účtovníctva preto znižuje riziko daňových dopadov vyplývajúcich z nesprávneho zaúčtovania účtovných prípadov.

B. Previerka daní a účtovníctva = bez rizika pokút v budúcnosti

Skutočnosť, že niektorým „väčším“ spoločnostiam vyplýva zákonná povinnosť štatutárneho auditu neznamená, že ostatné „menšie“ spoločnosti môžu viesť účtovníctvo nedbalo.  Pokuty za nesprávne vedenie účtovníctva sú relatívne prísne, v niektorých prípadoch až vo výške 2 % celkovej sumy vykázaného majetku v súvahe.

C. Previerka daní a účtovníctva = cenné skúsenosti a znalosti nezávislých odborníkov

Daňová a účtovná legislatíva sa neustále mení. Čo platilo minulý rok, už nemusí platiť tento. Zamestnanci účtovného oddelenia sú často zahltení bežnou administratívou a nesledujú ju na dennej báze, preto náš tím expertov môže upozorniť na tieto zmeny a priniesť nový nezávislý pohľad. Často sa tiež stáva, že účtovník ani nevie, že určitá transakcia má daňové dopady.

Okrem toho, vykonávanie finančného dohľadu nezávislou treťou stranou, ktorá nemá žiadny typ konfliktu záujmov s overovanou spoločnosťou, zabezpečuje neutrálnu revíziu finančných informácií a vnútorných kontrol, čo prináša aj vyššiu dôveryhodnosť a spoľahlivosť voči tretím stranám.

Naši zamestnanci majú niekoľkoročné skúsenosti naprieč rôznymi odvetviami, čo im, okrem iného, umožňuje upozorniť klienta na najčastejšie chyby z praxe a poskytnúť mu cennú “best practice”.

D. Previerka daní a účtovníctva = dane ako bonus

Štatutárny audit pracuje s určitou hladinou významnosti, preto sa venuje daňovým otázkam len v obmedzenom rozsahu a preto nemusí odhaliť všetky daňové riziká a chyby, ktoré môžu v prípade daňovej kontroly viesť k pokutám zo strany daňového úradu.  Daňová previerka je tiež základom pre možnosť daňovej optimalizácie do budúcna.

E. Previerka daní a účtovníctva = efektívne nastavené vnútorné procesy

Dobrovoľná previerka pomáha určiť slabé stránky vnútornej kontroly a implementovať postupy na ich vyriešenie alebo ich zníženie na maximum, umožňuje zníženie rizika vzniku podvodov alebo k ich predchádzaniu. Vedenie spoločnosti tak získa ďalšiu záruku, že účtovné a daňové kontroly a procesy sú efektívne a správne nastavené.

F. Previerka daní a účtovníctva = formality bokom

Dobrovoľná previerka účtovníctva a daní nevyžaduje štandardnú audítorskú správu, ktorá by bola predmetom zverejňovania. Expertný tím svoje zistenia uvádza do svojej správy a k zisteniam vydáva svoje odporúčania, samozrejme, ktorá je určená výhradne pre klienta a preto môže byť koncipovaná menej formálne a čo najzrozumiteľnejšie pre klienta. Daňový poradcovia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti v súvislosti s výkonom daňového poradenstva na základe zmluvy s klientom.

Kedy môže byť dobrovoľná previerka obzvlášť užitočná?

 • Významné personálne zmeny na ekonomickom oddelení = vyššie riziko nesprávneho odborného zhodnotenia zamestnancov
 • Tím bez potrebných odborných znalostí napr. ekonomické oddelenie bez finančného manažéra, účtovníctvo vedené v zahraničí, len sporadická účasť na odbornom vzdelávaní, príprava zmlúv bez porady s právnym oddelením = vyššie riziko nedostatku potrebných odborných znalostí
 • Ekonomický tím bez daňového špecialistu = vyššie riziko neznalosti zákonných možností daňovej optimalizácie
 • Nejednoznačne nastavené kompetencie alebo príliš kumulované kompetencie = vyššie riziko podvodov a chýb
 • Zahltení zamestnanci účtovného oddelenia bez nastavených kontrolných mechanizmov = vyššie riziko chybovosti
 • Významné podnikové kombinácie, neštandardné komplexné transakcie, významné cezhraničné transakcie/ platby, zotrvačnosť v posudzovaní účtovných prípadov stále rovnako = vyššie riziko nesprávneho posúdenia, obzvlášť ak daný prípad účtovník nikdy pred tým neriešil
 • Čerpanie daňovej úľavy ako aj iných stimulov z prostriedkov EÚ = vyššie riziko daňovej kontroly
 • Nespokojnosť s výkonom štatutárneho auditu napr. audítor nie je dostatočne dôsledný = vyššie riziko, že audítor niečo prehliadne
 • Potreba vyššej dôveryhodnosti finančných výkazov napr. pre banky, investorov = vyššie riziko, že finančné výkazy budú používané tretími stranami

Na aké hlavné oblasti sa zameriavame pri dobrovoľnej previerke?

Oblasť účtovníctva

 • Správnosť vykazovania položiek vo finančných výkazoch a poznámkach
 • Ocenenie základných položiek majetku (napr. ocenenie zásob, tvorba opravných položiek)
 • Časové rozlíšenie výnosov a nákladov

Oblasť daní

 • posúdenie nákladov – daňové a nedaňové
 • aplikačné problémy pri majetku s vplyvom na daň z príjmov
 • povinnosť zraziť zrážkovú daň
 • uplatnenie správneho režimu DPH, správne vykázanie transakcie
 • posúdenie podmienok pre odpočet DPH
 • posúdenie povinnosti viesť transferovú dokumentáciu

Čo má spoločné dobrovoľná previerka s due diligence a dobrovoľným auditom a aký je medzi nimi rozdiel?

Due diligence, dobrovoľný audit a dobrovoľná previerka účtovníctva a daní predstavujú všetky tri overenie spoločnosti, ktoré nevyplýva zo zákona. Základný rozdiel medzi nimi je však v osobe, ktorej sú výstupy z overenia určené.

 Due diligence predstavuje hĺbkové finančné, účtovné a daňové overenie spoločnosti, často z dôvodu potenciálnej investície do overovanej spoločnosti, teda bežne ho vyžaduje potenciálny investor. Štandardne sa zameriava okrem účtovnej a daňovej oblasti aj na preverenie finančnej situácie podniku. Jej prvoradým cieľom je identifikácia všetkých potenciálnych rizík, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu preverovaného podniku. Súčasťou tohto poradenstva môže byť preto aj pomoc v rokovaní o transakčnej dokumentácii ako aj právne due diligence.

V niektorých prípadoch sa spoločnosť môže rozhodnúť pre dobrovoľný audit, často z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti svojich finančných výkazov voči tretím stranám (napr. z dôvodu požiadavky materskej spoločnosti alebo financujúcej inštitúcie). V týchto prípadoch sa štandardne vypracúva štandardná audítorská správa, ktorá je aj predmetom zverejnenia.

Či už máte záujem o dobrovoľnú previerku účtovníctva a daní, due diligence alebo dobrovoľný audit, radi Vám poskytneme naše odborné služby s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.
Naši špecialisti Vám radi pomôžu
kino

Mag. Martin Kiňo
partner spoločnosti

olejnikova

JUDr. Elena Olejníková
Daňový poradca

KONTAKTUJTE NÁS

Moore BDR s. r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vyberte si prosím