PRÁVNE SLUŽBY

You are here:

Naša spoločnosť spolupracujeme s viacerými renomovanými advokátskymi kanceláriami, pričom Vám vieme zabezpečiť najmä nasledujúce právne služby:

Obchodné a korporátne právo

 • Poskytovanie kompletného právneho poradenstva pri zakladaní a fungovaní obchodných spoločností a družstiev
 • Organizácia a zastupovanie na valných zhromaždeniach obchodných spoločností, ochrana práv minoritných spoločníkov a akcionárov
 • Právne poradenstvo v oblasti práva cenných papierov, poradenstvo pri súkromných a verejných emisiách dlhopisov, prevody cenných papierov, kapitálové trhy, zastupovanie pred Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky
 • Príprava a posudzovanie akcionárskych dohôd, zmlúv o tichom spoločenstve, zmlúv o výkone funkcie s členmi štatutárnych orgánov
 • Zastupovanie vo veciach obchodného registra a živnostenského registra
 • Príprava a posudzovanie dodávateľských a odberateľských zmluvných vzťahov
 • Príprava žalôb v obchodnoprávnych sporoch a zastupovanie pred všeobecnými súdmi alebo rozhodcovskými súdmi
 • Kríza spoločnosti, zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje a možné opatrenia
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností

Fúzie, akvizície a due diligence

 • Poskytovanie právneho poradenstva pri reorganizáciách spoločností, splynutie, zlúčenie a rozdelenie obchodných spoločností
 • Príprava a realizácia právneho due diligence, ktorého dĺžka a rozsah môže byť nastavená podľa požiadaviek klienta
 • Predaj podniku, jednotlivých aktív alebo majetkovej účasti (obchodné podiely alebo akcie)
 • Kompletné právne poradenstvo počas celého transakčného procesu, príprava a negociácia transakčnej dokumentácie, uzatvorenie transakcie a post-akvizičné kroky
 • Poradenstvo a asistencia pri otázkach financovania akvizície
 • Spolupráca s renomovanými poradenskými spoločnosťami a bankami
 • Zastupovanie pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, posudzovanie koncentrácie

Občianske právo

 • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti občianskeho práva, príprava a posudzovanie zmluvných vzťahov (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, záložné zmluvy)
 • Poskytovanie právneho poradenstva a príprava dokumentov v oblasti nehnuteľností (kúpa a predaj bytov a nebytových priestorov, komplexné nájomné vzťahy, zriadenie vecného bremena, susedské spory), zastupovanie klientov vo veciach katastra nehnuteľností, v územnom a v stavebnom konaní
 • Vypracovanie predžalobných výziev, žiadostí, príprava žalôb a zastupovanie klientov v konaní pred všeobecnými súdmi alebo rozhodcovskými súdmi v občianskoprávnych sporoch
 • Vymáhanie pohľadávok

Bankové, finančné a daňové právo

 • Právne poradenstvo v oblasti práva cenných papierov, poradenstvo pri súkromných a verejných emisiách dlhopisov, prevody cenných papierov, zastupovanie pred Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky
 • Právne poradenstvo pri realizovaní obchodov na kapitálových a finančných trhoch, poradenstvo pri činnostiach obchodníkov s cennými papiermi, poradenstvo v oblasti compliance
 • Príprava a posudzovanie úverových, leasingových a poistných zmlúv
 • Spolupráca s renomovanými bankovými inštitúciami, projektové financovanie
 • Kríza spoločnosti, zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje a možné opatrenia
 • Zastupovanie klientov v konaniach o správnych žalobách proti rozhodnutiam daňových orgánov
 • Poskytovanie právneho poradenstva v daňových otázkach a v oblasti medzinárodného daňového práva
 • Štátna pomoc a investičné stimuly

Register partnerov verejného sektora

 • Zabezpečenie prvozápisu alebo preregistrácie partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a uskutočnenie identifikácie konečného užívateľa výhod
 • Priebežné overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v priebehu kalendárneho roka v závislosti od tzv. verifikačných udalostí a vždy k 31. decembru kalendárneho roka

Nehnuteľnosti, výstavba a developerské projekty

 • Právne poradenstvo a príprava zmluvných vzťahov v oblasti nehnuteľností (kúpa a predaj bytov a nebytových priestorov, komplexné nájomné vzťahy, zriadenie vecného bremena)
 • Príprava zmluvnej dokumentácie pre zabezpečenie procesu výstavby, zmluvné vzťahy developerov a dodávateľov médií
 • Spolupráca s renomovanými bankovými inštitúciami, projektové financovanie
 • Zastupovanie klientov v územnom, stavebnom a katastrálnom konaní
 • Právne due diligence nehnuteľností

Právo duševného vlastníctva, IT právo

 • Príprava a posudzovanie rôznych typov zmluvných vzťahov v IT sektore, softwarové licenčné zmluvy, sublicencie, servisné zmluvy (SLA), zmluvy s poskytovateľmi cloudových služieb
 • Právne poradenstvo v oblasti outsourcingu IT služieb aj pre regulované odvetvia (finančné inštitúcie)
 • Právne poradenstvo v oblasti doménových mien, registrácia doménových mien a riešenie doménových sporov
 • Príprava a posudzovanie obchodných podmienok a zmluvných vzťahov pre poskytovateľov online služieb, prevádzkovateľov internetových obchodov, vývojárov mobilných aplikácií
 • Zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z práva informačných technológií
 • Právne poradenstvo ohľadom práva ochranných známok, patentov a iných priemyselných práv
 • Registrácia ochranných známok, dizajnov, patentov, úžitkových vzorov
 • Právne poradenstvo v oblasti ochrany obchodného mena, ochrany osobných údajov, GDPR

Pracovné právo

 • Príprava a posudzovanie pracovných zmlúv, zmlúv o výkone funkcie s členmi štatutárnych orgánov, dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov, interných pracovných predpisov a smerníc, interných motivačných a odmeňovacích systémov zamestnancov
 • Poradenstvo pri ukončovaní pracovných pomerov, poradenstvo pri ukončovaní prevádzky podniku a hromadnom prepúšťaní zamestnancov
 • Poradenstvo pri vysielaní zamestnancov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie
 • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • Poradenstvo pri vyjednávaní s odborovými organizáciami a príprava a posudzovanie kolektívnych zmlúv

Ochrana osobných údajov

 • Právne poradenstvo a posudzovanie dodržiavania právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov
 • Implementácia opatrení v zmysle Nariadenia Európskej Únie o ochrane osobných údajov (GDPR) pre obchodné spoločnosti
 • Právne poradenstvo pri prenose osobných údajov mimo Slovenskú republiku, bezpečnosť osobných údajov poskytovateľov cloudových služieb, poskytovateľov online služieb, prevádzkovateľov internetových obchodov, vývojárov mobilných aplikácií
 • Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobnosti fyzickej osoby a ochrany dobrej povesti právnickej osoby
 • Zastupovanie v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Migračné právo

 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri získaní prechodného pobytu občana tretieho štátu
 • Právne poradenstvo a právne služby pri získaní tolerovaného pobytu
 • Právne poradenstvo pri obnovení prechodného pobytu udeleného štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
 • Komplexné právne poradenstvo pri získaní pobytu občana členského štátu Európskej únie a rodinného príslušníka občana členského štátu Európskej únie
 • Právne služby pri získaní dlhodobého pobytu, trvalého pobytu na päť rokov a trvalého pobytu na neobmedzený čas
 • Zastupovanie v konaní na cudzineckej polícii
 • Asistencia pri podaní žiadosti na cudzineckej polícii ako aj pri iných úkonoch na cudzineckej polícií
 • Právne služby a právne poradenstvo v oblasti zamestnávania občanov tretích krajín ako aj občanov Európskej únie
 • Právne služby pre občanov tretích štátov a občanov členských štátov Európskej únie pri získaní podnikateľského oprávnenia ako aj pri založení obchodnej spoločnosti, prípadne pri rozšírení podnikateľských aktivít na územie Slovenskej republiky

KONTAKTUJTE NÁS

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.
Naši špecialisti Vám radi pomôžu
kino

Mag. Martin Kiňo
partner spoločnosti

KONTAKTUJTE NÁS

Moore BDR s. r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vyberte si prosím