DAŇOVÉ PORADENSTVO

You are here:

Ponúkame služby takým spôsobom, aby sme maximálne odbremenili firmy od “papierovania” a nahradili im kvalifikovaný ekonomický úsek, ktorý sa riadi zásadou diskrétnosti a spoľahlivosti:

  • Zabezpečenie registrácie klienta na daňovom úrade ku všetkým druhom daní
  • Príprava a spracovanie priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
  • Príprava a spracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty
  • Poradenstvo v oblasti medzinárodných daní
  • Poskytovanie odborných stanovísk ku všetkým druhom daní a k zamedzeniu dvojitého zdanenia v spolupráci s poradcami zahraničných spoločností
  • Poskytovanie odborných stanovísk k vybraným daňovým dopytom klienta
  • Daňová optimalizácia v rámci jednotlivých druhov daní pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby
  • Daňový due diligence
  • Vedenie daňovej evidencie v súlade so zákonom o dani z príjmov
  • Poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacich s daňovou problematikou

S nami navyše máte istotu, že využijete všetky možnosti daňových úľav a že s Vami vyriešime všetky daňové komplikácie.

Špeciálne dávame do pozornosti tieto služby

Zastupovanie klienta v daňových konaniach

Poradenstvo pri zastupovaní daňového subjektu v rámci daňovej kontroly alebo pred daňovými orgánmi.

Disponujeme špecializovaným tímom zloženým z právnika zabezpečujúceho metodickú podporu a daňového konzultanta zabezpečujúceho fyzické zastupovanie klienta pred daňovým úradom s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami z odboru správy daní. V rámci daňových konaní prebiehajúcich na súdoch spolupracujeme s viacerými renomovanými advokátskymi kanceláriami, ktoré majú tím expertov s rozsiahlymi  znalosťami daňových zákonov.

Poradenstvo pri dokumentácii transferového oceňovania

Naša spoločnosť disponuje prístupom do databázy Amadeus, vďaka ktorému sme schopní plnohodnotne pomôcť klientom pri správe dokumentácie transferového oceňovania. Členkou nášho daňového tímu je špecialistka na problematiku transferového oceňovania, čím sme schopní zabezpečiť kvalitatívne vysokú úroveň tohto poradenstva.

Colné poradenstvo

Spolupracujeme s renomovanou advokátskou kanceláriou špecializujúcou sa na colné poradenstvo a konzultácie, právnu pomoc, zastupovanie v konaniach pred colnými orgánmi a orgánmi verejnej a štátnej správy v súlade s legislatívou platnou v oblasti colníctva.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

Mag. Martin Kiňo
Daňové oddelenie

martin.kino@bdrbb.sk
+421 48 4700041