PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 Operačný program: Výskum a inovácie Investičná priorita:  1.2 Podpora  investovania  podnikov  do  výskumu  a inovácie  a vytvárania  prepojení  a synergií medzi podnikmi Špecifický cieľ investičnej priority : 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách Alokácia: 35 mil.…

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

46. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch OPKZP-PO4-SC421-2018-46 Investičná priorita: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch Špecifický cieľ investičnej priority: 4.2.1  Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch Alokácia: 50 mil. EUR Dĺžka realizácie projektu: Intenzita pomoci: 18 mesiacov.…

PODPORA PRACOVNÝCH MIEST

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu pracovných miest OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01   Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily Špecifický cieľ investičnej…