Audit po novom – kritéria pre roky 2021 a 2022

Nie ste si istý, či budete spĺňať povinnosť auditu pre roky 2021 a 2022? Viete, aké sú výhody dobrovoľného auditu? Národná rada SR schválila dňa 9. júla 2020 predložený zákon č. 198/2020 Z. z, ktorý priniesol zmeny v povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom. Zákon obsahuje množstvo zmien vrátane novely zákona č. 431/2002 Z. z.…

Podpora štátneho nájomného bývania a ďalšie navrhované zmeny v legislatíve

Dňa 28 Mája 2021 bol doručený do Národnej rady SR poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho cieľom má byť riešenie aktuálneho problému v oblasti bývania na Slovensku, teda fyzická a cenová dostupnosť bývania pre široké skupiny obyvateľstva. Navrhovanou právnou úpravou sa má do zákona č.…

Ako bude fungovať slovenský „Kurzarbeit“?

S prijatím zákonom o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o podpore v čase skrátenej práce“) sa do slovenskej legislatívy zaviedol režim skrátenej práce tzv. „Kurzarbeit“. Zámerom tejto úpravy je poskytovanie pomoci zamestnancom i zamestnávateľom v krízových situáciách, kedy zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu zamestnancovi. Nový zákon nadobudne účinnosť od 1. 1.…

Medzinárodný kongres rodinných firiem

Milí priatelia a členovia rodinných firiem, po úspešnom prvom ročníku sme sa celý rok tešili, ako vám budeme môcť opäť priniesť zaujímavých odborníkov a inšpiratívne témy, ktoré pomôžu vašim rodinným firmám rásť a prosperovať. Srdečne vás pozývame na 2. ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem Téma: Silná Rodina – Silná Firma Kedy: 8. september 2021, 8.00 – 17.00…

ODBORNÉ PORADENSTVO V OTÁZKACH RIADENIA FIRMY

Schéma pomoci:  Schéma na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021) (schéma pomoci de minimis) Alokácia: 500 tis. EUR Dĺžka realizácie poradenstva:  max. 4 mesiace (11/2021 – 02/2022) Aktivity Podpora bude poskytovaná vo forme odborného poradenstva rodinným firmám zo strany jedného alebo viacerých odborníkov so skúsenosťami a praxou v nasledovných oblastiach fungovania firiem: Generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia…

Zmeny zákonníka práce a ich vplyv na zamestnávateľa a zamestnanca

Dovolili by sme si Vám dať do pozornosti zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré priniesla novela Zákonníka práce, ktorá je účinná od 1. marca 2021, resp. od 1. januára 2022. Táto novela rieši niekoľko praktických vecí, ako napríklad „zdobrovoľnenie“ gastrolístkov a „home-office“, predĺženie skúšobnej doby a ďalšie zaujímavé zmeny. Možnosť výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie…

Návrhy legislatívnych zmien

Prinášame Vám najnovšie poznatky o pripravovaných novelizáciách zákonníka práce (t.j. novela zákona č. 311/2001 Z. z.)  a daňového poriadku (t.j. novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní). Okrem daňového poriadku by mala novela daňového poriadku novelizovať aj zákon o dani z príjmov (t.j. novela zákona č. 595/2003 Z. z. ) a zákon o dani z pridanej hodnoty (t.j. novela…

Elektronizácia účtovných dokladov – od 1. 1. 2022

Register účtovných závierok: Od 1.1.2022 navrhuje novela zákona o účtovníctve rozšíriť verejnú časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických  osôb. Vo verejnej časti registra by tak  pribudli napr. pozemkové spoločenstvá, mimovládne a neziskové organizácie ako napr. občianske združenia, záujmové združenia  a ďalšie. V návrhu zákona sa v záujme rozšírenia funkcionalít registra navrhuje, aby…

Stick or Twist

The car industry has generated wealth for generations of family-owned component manufacturers and well-paid jobs for millions. Now this delicately balanced ecosystem is facing an existential challenge with the rise of electric vehicles. Companies which have become world leaders in the development and production of specialist components for traditional petrol and diesel cars have a…