Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021 – Zmeny účinné pre zdaňovacie obdobie roku 2020

Zmeny pri odpočte nákladov na výskum a vývoj Pri odpočte nákladov na výskum a vývoj nemožno uplatniť  náklady, na ktoré bola poskytnutá podpora z verejných zdrojov. Novela umožňuje zahrňovanie aj tých mzdových nákladov, ktoré boli podporené z prostriedkov verejných financií v rámci aktívnych opatrení na trhu práce v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu…

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021 – Zmeny účinné pre zdaňovacie obdobie roku 2021

Precizujú sa kritéria určenia daňovej rezidencie právnickej osoby Právnická osoba je podľa § 2 písm. d) Zákon o dani z príjmov rezidentom Slovenska, ak má sídlo alebo miesto skutočného vedenia na území SR. Pri pojme „sídlo“ dochádza k doplneniu odvolávky na Obchodný zákonník a zároveň sa spresňuje aj kritérium „miesto skutočného vedenia“. V zmysle novely sa za miesto skutočného vedenia považuje…

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021 – Zmeny účinné pre zdaňovacie obdobie od 1.1.2022

Registrácia daňovníkov z úradnej moci Mení sa registračná a oznamovacia povinnosť súvisiaca s  daňovou registráciou daňovníkov – fyzických aj právnických osôb z úradnej moci. Po zapísaní daňovníka (napríklad obchodnej spoločnosti) do registra právnických osôb sa posúva s účinnosťou od 1. 1. 2022  automatická daňová registrácia, ktorú bude vykonávať daňová správa. Uvedená skutočnosť je definovaná v §49a…