Elektronická evidencia tržieb v Českej republike

Elektronická evidencia tržieb bola v Českej republike po dlhých politických diskusiách zákonom prijatá v apríli 2016. Štát získava okamžitú informáciu o všetkých hotovostných transakciách podnikateľov. Je naozaj vyvážené riziko možného zneužitia týchto informácií a prínosov spravodlivého výberu dane? Ide spolu s medzinárodnými iniciatívami daňových správ na výmenu informácií o ďalší krok k naplneniu Orwellovej vízie…