Konatelia pozor

Aké sú povinnosti konateľa spoločnosti, ktorá vykazuje záporné vlastné imanie? V zmysle obchodného práva pojem kríza predstavuje nový pojem, ktorý bol zavedený novelou Obchodného zákonníka od 1.1.2016. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí, pričom spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov je menej ako 4 ku 100(tento…

Novinky v daniach v SR

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely zákonov, ktoré po prípadnom schválení nadobudnú účinnosť 1. januára 2017, prípadne 1. januára 2018. Daň z príjmov Sadzba dane Medzi hlavné zmeny, ktoré sa pripravujú v rámci dane z príjmov, patrí jednoznačne zníženie sadzby dane pre právnické osoby na 21 %, ktorá by sa mala prvýkrát použiť pri…

Novinky z dielne EÚ. Poradia si s daňovými únikmi?

Európska únia v boji proti daňovým únikom, ktoré predstavujú celosvetový problém a vyžadujú si globálne riešenia, plánuje prijať v nadväznosti na projekt BEPS balíček opatrení, s ktorým už súhlasilo aj Ministerstvo financií SR. Začiatkom roka 2016 predstavila EÚ „Balíček opatrení proti daňovým únikom“, ktorý pozostáva zo štyroch častí a hlavným cieľom je obmedzenie daňových únikov na…

Nové pravidlá zverejňovania zoznamu neplatičov

Finančná správa SR bude zverejňovať zoznam daňových dlžníkov na mesačnej báze. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje. Od júna 2016 Finančná správa SR bude zverejňovať rozsiahlejší zoznam daňových dlžníkov. Kým doteraz zoznam obsahoval viac ako 5 200 daňovníkov, podľa nových pravidiel ich je viac ako…

Elektronická komunikácia medzi colnými orgánmi

V zmysle nového Colného kódexu Únie, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2016 sa akákoľvek komunikácia medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi uskutočňuje elektronicky. V prípade, že príslušné elektronické systémy nie sú v prevádzke ..  V prípade, že príslušné elektronické systémy nie sú v prevádzke, je možné uplatňovať aj iné prostriedky výmeny a uchovávania informácií. Táto výnimka však…

Prvá automatická výmena informácií

Finančné inštitúcie (banka, pobočka zahraničnej banky, stavebná sporiteľňa a iné subjekty podľa Zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní) musia od 1.1.2016 zisťovať a hlásiť daňovú rezidenciu svojich klientov Finančnej správe SR. Toto nariadenie prijalo OECD ako riešenie problému daňových únikov na globálnej úrovni. Týmto riešením je práve americký právny…

Navýšenie kapacity bločkov vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP)

Od 1.7.2016 Finančné riaditeľstvo SR navýšilo všetkým používateľom VRP kapacitu vydaných bločkov. Kým doteraz mohol podnikateľ vydať mesačne maximálne 1 000 bločkov, od uvedeného dátumu sa limit navýšil na 3 000 bločkov mesačne. Táto nová zvýhodnená hranica vydaných bločkov je platná aj pre nových užívateľov VRP. Používanie virtuálnej registračnej pokladnice je k dispozícii bezplatne. VRP je…