Poskytujete služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť?

Od 1.1.2017 nadobúdajú účinnosť ustanovenia Vykonávacieho nariadenia Rady EÚ č. 1042/2013 v oblasti uplatňovania DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť. Predmetné Vykonávacie nariadenie bolo schválené už v roku 2013, avšak kvôli potrebe dostatočného času na zharmonizovanie prístupov jednotlivých členských štátov EÚ nadobúda platnosť od 1.1.2017. Hlavným cieľom je zjednotenie výkladu jednotlivých pojmov vzťahujúcich sa…

Poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločnosti

V súčasnej dobe nemôže žiadny z členov štatutárnych orgánov spoločnosti, ktorá sa snaží uspieť na domácom a zahraničnom trhu vylúčiť, že niektoré z rozhodnutí sa môže v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti ukázať ako chybné. Z tohto pohľadu majú rozhodnutia riadiacich osôb stále komplexnejší dopad . Aj keď sa snažíte postupovať v najlepšom záujme spoločnosti, pre ktorú…

Analýza porovnateľnosti a jej dôležitosť v transferovom oceňovaní

Podstatou transferového oceňovania je stanovenie cien tovaru, služieb, majetku a pod. vo vzájomných transakciách medzi závislými osobami v rámci nadnárodnej skupiny podnikov takým spôsobom, aby zodpovedali podmienkam nezávislého obchodného vzťahu, resp. aby boli v súlade s tzv. princípom nezávislého vzťahu. Každý podnikateľ, ktorý uskutočňuje finančné alebo obchodné transakcie s osobami, ktoré sú personálne, ekonomicky alebo inak…