ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA PRÁVNICKÝCH OSÔB S DAŇOVÝM ÚRADOM OD 1. JANUÁRA 2018

S novým rokom prichádza okrem iného aj obmedzenie pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré podávajú akékoľvek štruktúrované podanie na finančnú správu. S účinnosťou od 1. januára 2018 je totiž každá právnická osoba povinná komunikovať s daňovým úradom výhradne elektronicky a to aj bez ohľadu na to, či je alebo nie je platiteľom…

Zlúčenie spoločností po novom

Novela prináša opatrenia, ktoré sú zamerané proti špekulatívnemu zlučovaniu firiem. § 69 je doplnený o odseky 11 – 15, ktoré bližšie špecifikujú danú problematiku. Odsek 11 definuje, že ku dňu splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku, pričom do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené…

DAŇ Z POISTENIA

Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 predložilo Ministerstvo financií do pripomienkového konania návrh zákona o dani z poistenia. Cieľom tohto návrhu je zavedenie dane z poistenia, ktorá bude platná pre poistenie v odvetviach neživotného poistenia a v odvetviach životného poistenia. Navrhovaná novela nahradí v súčasnosti platný odvod 8 % z…

Nové tlačivá platné od 1. januára 2018

Dňa 22. novembra 2018 bolo schválené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16021/2017-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto nového opatrenia sa menia vzory daňových priznaní pre fyzickú osobu typ B a pre právnickú osobu za rok 2017. Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani…

SOFT WARNING

Sotfwarning predstavuje „priateľské informatívne oznamy“, ktoré finančná správa začala posielať vybraným skupinám klientov koncom roka 2017. Jedná sa o proklientské opatrenie, ktoré znamená prvok modernizácie finančnej správy a taktiež slúži ako podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností. Predmetné informatívne zoznamy posiela finančná správa výhradne elektronickou formou. Klient sa sám rozhoduje, či bude alebo nebude reagovať na takýto typ…

Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)

S účinnosťou od 1.1.2018 vstúpila do platnosti novela zákona o správe daní (ďalen len „daňový poriadok“), ktorá priniesla niekoľko legislatívnych zmien. Daňové tajomstvo V daňovom poriadku už nie je presne definované, komu sa môže poskytnúť informácia, ktorá ma charakter daňového tajomstva. Štátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická aj fyzická osoba sú povinní preukázať oprávnenosť na sprístupnenie daňového tajomstva,…

Novela zákona o DPH

S účinnosťou od 1. januára 2018 vstúpili do platnosti aj viaceré zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty. V tomto newsletteri vám prinášame prehľad tých najdôležitejších. Daňový zástupca zahraničnej osoby Zavedenie inštitútu osobitného daňového zastúpenia pre zahraničnú osobu sa týka prípadov, kedy zahraničná osoba nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, za podmienky následného dodania do iného členského štátu s oslobodením…

Novela zákona o dani z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 7. decembra 2017 schválila zákon č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých…