Inštitút zábezpeky

Novela Zákona o DPH navrhuje zrušiť inštitút zábezpeky na DPH, ktorý  bol zavedený do Zákona o DPH od roku 2012. Rozhodnutia o zložení zábezpeky na DPH, ktoré boli vydané pred 31.12.2018 sa majú zrušiť. Daňový úrad vráti do 28.02.2019 takúto peňažnú zábezpeku alebo jej časť za predpokladu, že nebola použitá  na úhradu nedoplatkov na dani…

Nová definícia obratu pre účely DPH

Súčasná definícia obratu používa pojmy „príjmy” a „výnosy”, čo spôsobuje nerovnaké podmienky pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo. Tieto pojmy nahrádzajú pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb”, čo znamená, že do obratu sa zahrnie hodnota dodaných tovarov a služieb v zmysle § 22 ods. 1 Zákona…

Nové pravidlá DPH pri použití poukazu

V dôsledku nejednotnosti uplatňovania pravidiel určenia času a miesta dodania tovaru alebo služieb, vzniku daňovej povinnosti a stanovenia základu dane pri transakciách zahŕňajúcich poukazy boli stanovené nové pravidlá DPH pri použití poukazov. Poukaz je definovaný ako nástroj vo fyzickej alebo elektronickej podobe a spája sa s ním na jednej strane nárok na jeho držiteľa na získanie tovaru alebo…

Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby

Novela Zákona o DPH so sebou prináša zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby. Sadzba DPH sa znižuje z pôvodných 20% na 10 % a bude sa vzťahovať sa na ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii (CPA).   Jedná sa o ubytovacie služby: 55.1:  hotelové a podobné ubytovacie služby, 55.2:  turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie…

Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Významnou zmenou  v Zákone o DPH je úprava aplikácie režimu DPH pri dodaní stavby a nájme nehnuteľnosti a vymedzenie definície prvej kolaudácie. Dodanie stavby, alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku (§38 ods. 1), na ktorom stavba stojí, je v aktuálnom znení Zákona o DPH oslobodené od DPH , a to ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie…

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri transakciách s určitými komoditami

Novela Zákona o DPH upravuje pravidlá uplatňovania mechanizmu tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri transakciách s vybranými poľnohospodárskymi produktami, vybranými kovmi a výrobkami z kovov. Novela zákona o DPH platná  od 1.1.2018, ktorá  zrušila limit 5 000 EUR pre uplatnenie  prenosu daňovej povinnosti na príjemcu tovaru, ktorý je platiteľom DPH, pri dodaní poľnohospodárskych plodín, vybraných kovov…

Rekreačné poukazy

Novela Zákonníka práce prináša novú povinnosť pre zamestnávateľov v podobe poskytovania rekreačných poukazov a príspevkov na rekreáciu. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, bude mať povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnanca trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za…

Daň z poistenia

Od 01.01.2019 vstupuje do účinnosti nový zákon, ktorý zavádza daň z poistenia vo výške 8 % , kde predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia ak je poistné riziko umiestnené na území Slovenskej republiky . Oproti pôvodnému návrhu sa nová daň z poistenia nebude týkať odvetví životného poistenia. Daň z poistenia bude mať charakter…

Nové tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  vydalo opatrenie, ktorým sa upravujú vzory tlačív Daňových priznaní k dani z príjmov fyzický a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2018.

Súčasné vzory tlačív daňových priznaní sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31.12.2018.

Mnohostranný dohovor

Slovenská republika ratifikovala Mnohostranný dohovor OECD, ktorý pomáha efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS t.j, Boj proti narúšaniu základov daní a presunu ziskov do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Mnohostranný dohovor má upravovať všetky zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorené Slovenskou republikou a nadobudne platnosť 01.01.2019. Zmluvné štáty na ktoré sa začne mnohostranný dohovor od 01.01.2019 uplatňovať sú:…