Zmena vykazovania nadobudnutia tovaru z iného členského štátu u zahraničnej osoby

Od 1.1.2020 sa dopĺňa do ustanovenia § 44 zákona o DPH písmeno c), ktorým sa spresňuje oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v prípade, ak by nadobúdateľ tovaru mal nárok na vrátenie dane ( tzv. VAT refund) v plnom rozsahu. Na koho sa táto zmena vzťahuje? Zahraničné osoby, ktoré nemajú na Slovensku prevádzkareň pre…