Novela zákona o dani z motorových vozidiel

Novela zákona o dani z motorových vozidiel prináša zníženie daňového zaťaženia autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave. NR SR 5.11.2020 schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon  č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a odstraňuje sa podmienka „párovania“ vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave. Pre tieto vozidlá budú platiť ročné sadzby uvedené v novej samostatnej prílohe…

Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.7.2021

Novela zákona o DPH platná od 1. júla 2021 so sebou prináša niekoľko ďalších podstatných noviniek a zmien. Predaj tovaru na diaľku (v súčasnosti nazývaný ako „zásielkový predaj“) V novele zákona o DPH sa už nepoužíva pojem „zásielkový predaj“ ale pojem „predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie“ alebo „predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov“.…

Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.1.2021

Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby – § 25a Platiteľ si vďaka novej právnej úprave môže opraviť základ dane pri dodaní tovaru alebo služby (z ktorého mal povinnosť platiť daň), ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby a jeho…

Podporili sme Benefičného podujatie Osmidiv pre mentálne postihnutých 2020

Podporili sme: Benefičného podujatie Osmidiv pre mentálne postihnutých Aj vďaka našej pomoci  sa uskutočnilo jedenástym rokom v nedeľu, 16.augusta 2020 v amfiteátri v Banskej Štiavnici podujatie pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z Domovov sociálnych služieb a zo zariadení. Hendikepované deti sa mohli naučiť nové zručnosti na workšopoch ako latinoamerické zumba tance, maľovanie na ruky, ozdobovanie sádrových…

IMPACT OF COVID-19 ON TRANSFER PRICING POLICIES

The continued economic impact of COVD-19 across the globe has naturally forced or accelerated the process of businesses to review their existing operations and commercial arrangements. Companies have taken stock on the impact of COVID-19 on their financials, business models and supply chains. For multi-national enterprises (MNE’s), their transfer pricing policies are a critical part…

POUŽÍVATE VOZIDLO NA PODNIKANIE?

Novela zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2020 priniesla niekoľko zmien. Predmet dane Podľa novelizovaného § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel je predmetom dane z motorových vozidiel v znení účinnom od 1. januára 2020  vozidlo, ktoré: je v Slovenskej republike evidované (má pridelené slovenské EČV) a, používa…

Zrušené opatrenia v zákone Lex Corona

Dňa 29.9.2020 nadobúda účinnosť zákon č.  264/2020, ktorým sa novelizuje zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID‑19 s cieľom zrušiť niekoľko opatrení. V zmysle prijatej novely dochádza k zrušeniu obdobia pandémie aplikované pre konkrétne finančne opatrenia. Zmeny sa budú týkať najmä podania…

Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu v okresoch BBSK a PSK

OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a 27 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Investičná priorita: 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja Alokácia: 7,5 mil. EUR v BBSK, 7,5 mil. v PSK Dĺžka realizácie projektu: max. 18 mesiacov Miesto realizácie: okresy Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Snina,…

ZVÝŠENIE PODIELU OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V PODNIKOCH

OPKZP-PO4-SC411-2020-63 Investičná priorita: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov Špecifický cieľ investičnej priority: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Alokácia: 10 mil. EUR Dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov. Aktivity A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20…