DAŇOVÁ ÚĽAVA PRE PRÍJEMCOV INVESTIČNEJ POMOCI

You are here:

Daňovú úľavu môže podľa § 30a zákona o dani z príjmov využiť iba ten daňovník, ktorý je príjemcom investičnej pomoci vo forme daňovej úľavy na dani z príjmov podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci. V zmysle tohto zákona sa regionálna investičná pomoc poskytuje na realizáciu investičného zámeru v priemyselnej výrobe, technologickom centre (vrátane kombinovaných projektov priemyselnej výroby a technologického centra) a centre podnikových služieb. Účelom investičnej pomoci je podpora konkurencieschopnosti a znižovanie regionálnych rozdielov, ako aj tvorba pracovných miest v menej rozvinutých okresoch.

O regionálnu investičnú pomoc môžu požiadať noví, ako aj existujúci investori, ktorými sú právnické osoby alebo fyzické osoby (podnikatelia), ktorí sú registrovaní na území Slovenskej republiky. Prijímatelia investičnej pomoci zároveň musia spĺňať ďalšie zákonom stanovené podmienky, napr. nemôžu mať evidované nedoplatky voči daňovému a colnému úradu, nedoplatky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, nemôžu byť v likvidácii a podobne.

Nárok na úľavu na dani sa počíta spôsobom definovaným podľa zákona o dani z príjmov. Výpočet vychádza predovšetkým z úhrnnej výšky oprávnených nákladov vynaložených po podaní žiadosti o investičnú pomoc.

Jedná sa o nasledujúce náklady, ktoré však musia byť vynaložené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru:

  • Investičné náklady – na obstaraný dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy, stroje, prístroje, a zariadenia), dlhodobý nehmotný majetok (priemyselné práva, know-how, a licencie) a na nájom pozemkov a budov;
  • Mzdové náklady – súčet mesačnej mzdy zamestnancov prijatých na nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vynaložené za obdobie 24 mesiacov;
  • Kombinácia investičných a mzdových nákladov – kombinácia nepresahujúca hodnotu investičných alebo mzdových nákladov, podľa toho, ktorá je vyššia.

Regionálna investičná pomoc sa poskytuje na základe investičného zámeru, ktorý sa podá na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. MH SR následne posudzuje regionálny prínos investičného zámeru a zároveň zabezpečí vypracovanie nezávislého odborného posudku, ktorý hodnotí predpoklad prijímateľa splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, predpoklad naplnenia parametrov investičného zámeru a vplyv investičného zámeru na verejné financie.

V prípade kladného odborného posudku MH SR vypracuje stanovisko k žiadosti, ktoré obsahuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci. MH SR zároveň požiada dotknutých poskytovateľov investičnej pomoci (MH SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo financií SR, a vlastník nehnuteľnosti, ak ide o prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku) o doručenie ich stanovísk.

Na základe stanovísk poskytovateľov investičnej pomoci MH SR vypracuje súhrnné stanovisko s ponukou investičnej pomoci (len v prípade kladného súhrnného stanoviska), ktoré zašle prijímateľovi zapísanému v registri partnerov verejného sektora na akceptáciu. Ak prijímateľ súhlasí s ponukou, zašle obratom jej akceptáciu, na základe ktorej MH SR predloží vláde Slovenskej republiky návrh na jej schválenie.

Viac informácií ohľadom regionálnej investičnej pomoci sa dozviete na stránke MH SR:

Úľava na dani sa uplatňuje pri podávaní daňového priznania. Aby to bolo možné, daňovník musí splniť viaceré podmienky podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, ako aj zákona o dani z príjmov (napr. povinnosť využiť všetky ustanovenia zákona znižujúce základ dane, na ktoré mu vzniká nárok), čo môže byť niekedy náročné na posúdenie ako aj overenie. Súčasne pri ich nedodržaní môže nárok na úľavu na dani v príslušnom zdaňovacom období zaniknúť aj v plnom rozsahu.

Okrem toho, spoločnosť čerpajúca úľavu na dani podľa § 30a zákona o dani príjmov má prísnejšie dokumentačné povinnosti pre účely transferovej dokumentácie.

Ako Vám vieme pomôcť?

V spolupráci s renomovanými advokátskymi kanceláriami Vám vieme zabezpečiť komplexné poradenské služby pre získanie a uplatnenie daňovej úľavy.

Poskytujeme poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

Predbežná analýza oprávnenosti získať investičnú pomoc – posúdenie plánovaného investičného zámeru na splnenie kritérií k oprávnenosti čerpať investičnú pomoc.

Získanie investičnej pomoci – poradenské služby potrebné k úspešnému získaniu daňovej úľavy, pričom poskytujeme poradenstvo pri vypracovaní investičného zámeru, spracovaní a predkladaní žiadosti o pomoc, ako aj asistenciu pri komunikácii s MH SR a poskytovateľmi investičnej pomoci (napr. Ministerstvo financií SR).

Uplatnenie úľavy na dani – pomôžeme Vám pri posúdení splnenia podmienok pre jej čerpanie, ako aj pri samotnom prepočte uplatnenej výšky daňovej úľavy a jej vykazovaní za jednotlivé roky realizácie investičného zámeru.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

Laura Krejzová
Poradca

laura.krejzova@bdrbb.sk
+421 48 4700041

SÚVISIACE ČLÁNKY

KONTAKTUJTE NÁS

Moore BDR s. r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica

1

Polia označené * sú povinné.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

MÁM ZÁUJEM O ODBER NOVINIEK

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder