SUPERODPOČET NA VÝSKUM A VÝVOJ (VaV)

You are here:

Superodpočet nákladov (výdavkov) na VaV je daňové zvýhodnenie s cieľom podpory súkromných investícií do VaV. Podpora nespočíva v úľave na dani alebo oslobodení určitého príjmu, ale opätovnom uplatnení nákladov vynaložených na VaV.

Odpočet nákladov na VaV môžu daňovníci uplatňovať od roku 2015.

Výška odpočtu sa od roku 2015 postupne zvyšovala z úrovne 25 % nákladov na VaV až na úroveň 200 % nákladov na VaV do roku 2021. Od roku 2022 sa sadzba odpočtu znížila na úroveň 100 %, čo sa vzťahuje na odpočet výdavkov na VaV vynaložených v zdaňovacom období od 1. januára 2022.

Superodpočet môže využiť každý daňovník, ktorý realizuje projekt VaV a je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Uvedené daňové subjekty nemusia byť zamerané len na VaV a nemusia ho mať zapísaný ako predmet činnosti v obchodnom registri.

Superodpočet sa uplatní v podobe zníženia základu dane o náklady vynaložené na výskumno-vývojovú činnosť, pričom táto činnosť môže byť vykonaná na interné alebo komerčné účely.

Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty je možné aktuálne odpočítať:

 • 100 % nákladov vynaložených na VaV v zdaňovacom období;
 • dodatočných 100 % z priemerného medziročného nárastu nákladov vynaložených na VaV.

V praxi to znamená, že daňovníci môžu vzhľadom k aktuálnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb ročne ušetriť 21 % a viac z nákladov, ktoré boli vynaložené v rámci realizácie projektu VaV.

*Držitelia osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV si môžu uplatniť tento superodpočet iba v prípade, že nerealizujú projekt na účely predaja nehmotných výsledkov VaV.

Superodpočet si daňovník uplatní v daňovom priznaní a v prípade, ak si ho nemôže uplatniť napr. z dôvodu vykázania daňovej straty alebo nedostatočného základu dane, odpočet si môže uplatniť najviac v piatich zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet vznikol.

Superodpočet je možné uplatniť na náklady vynaložené na výskumno-vývojovú činnosť, ktorá spĺňa určité kritériá stanovené v rôznych právnych predpisoch. Pod pojmom „výskumno-vývojové aktivity“ sa rozumejú systematické a tvorivé činnosti, ktoré sú zamerané na získanie nových poznatkovvývoj nových alebo výrazne zlepšených výrobkov, systémov, zariadení, materiálovslužieb, pričom tieto aktivity musia súčasne prekonať vedeckú a technickú neurčitosť.

Ďalšie kritériá pre odlíšenie výskumu a vývoja od ostatných činností sú uvedené v návode OECD Frascati Manual, podľa ktorého činnosť VaV musí súčasne obsahovať nasledujúce prvky:

 • Novosť
 • Kreatívnosť
 • Neistota
 • Systematickosť
 • Prevoditeľnosťreprodukovateľnosť

V praxi ide najčastejšie o náklady vynaložené na:

 • Spotrebovaný materiál, energiu a telekomunikačné služby použité pri VaV,
 • Mzdy a ostatné pracovnoprávne náklady na zamestnancov pracujúcich na VaV,
 • Odpisy strojov, budov a zariadení v rozsahu, v akom sa využívajú pri VaV,

Vo všeobecnosti superodpočet nie je možné uplatniť na náklady na služby, licencienehmotné výsledky obstarané od iných osôb, s výnimkou nákladov na:

 • Služby a nehmotné výsledky obstarané od Slovenskej akadémie vied, právnických osôb uskutočňujúcich VaV zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy, verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl,
 • Nehmotné výsledky VaV obstarané od osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV,
 • Certifikáciu vlastných výsledkov VaV.

Náklady na VaV, ktoré sú podporované z verejných zdrojov, nie sú spôsobilé na superodpočet.

Pri uplatnení superodpočtu je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 • Existencia projektu VaV, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky;
 • Správne posúdenie nákladov, či naozaj vznikajú pri činnosti VaV;
 • Náklady na VaV musia byť evidované oddelene od ostatných výdavkov;
 • Náklady na VaV nemôžu byť podporované z verejných zdrojov;
 • U daňovníka, ktorý nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV, musí byť splnená podmienka, že realizuje projekt pre vlastné potreby alebo za účelom predaja nehmotných výsledkov inovatívneho projektu, alebo projekt realizuje ako vnútroskupinovú službu;
 • Držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj musí realizovať projekt iba presvoje vlastné potreby;
 • Daňovník neuplatňuje úľavu na dani z príjmov pre prijímateľov stimulov.

Základné informácie

 • Ide o písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí predmet VaV;
 • Má predpísané obsahové náležitosti;
 • Musí byť podpísaný oprávnenou osobou do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si daňovník uplatnil odpočet;
 • Predloží sa na výzvu správcu dane alebo FR SR pri daňovej kontrole – lehota na predloženie je 8 dní odo dňa doručenia výzvy.

Obsahové náležitosti projektu

 • Základné informácie o daňovníkovi;
 • Dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu VaV;
 • Ciele projektu;
 • Celkové predpokladané výdavky;
 • Podpis osoby oprávnenej konať za daňovníka.

Výhody:

 • Zníženie daňového zaťaženia daňovníkov spĺňajúcich zákonom stanovené podmienky;
 • Neuplatňuje sa na základe žiadosti a nepodlieha schvaľovaniu, ako v prípade poskytovania iných dotácií a úľav – daňovníci spĺňajúci zákonom ustanovené podmienky majú právny nárok na uplatnenie;
 • Možnosť prenosu odpočtu do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia maximálne v piatich zdaňovacích obdobiach – platí, ak odpočet nebolo možné využiť z dôvodu nedostatočného základu dane resp. daňovej straty;
 • Uplatnenie cez daňové priznanie k dani z príjmov – administratívne menej náročné;
 • Vypracovaný projekt sa predloží iba na výzvu správcu dane alebo FR SR.

Nevýhody:

 • Ťažšia identifikácia nákladov na VaV – či spĺňajú zákonom stanovené kritériá;
 • Potrebné viesť presnú evidenciu nákladov na VaV a stanoviť metodológiu ich výpočtu;
 • Potrebné vypracovať projekt, ktorý obsahuje zákonné náležitosti;

Obhájenie oprávnenosti odpočtu pri daňovej kontrole.

Ako Vám vieme pomôcť?

Poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti využitia superodpočtu na rôznych úrovniach realizácie VaV:

Vstupná analýza oprávnenosti uplatnenia superodpočtu– posúdenie plánovaného projektu VaV pre splnenie kritérií VaV podľa slovenskej legislatívy a OECD Frascati Manual, a posúdenie možnosti uplatnenia superodpočtu;

Podpora pri vypracovaní dokumentácie k nákladom na VaV a vypracovaní projektu VaV – identifikácia, analýza a kalkulácia nákladov spôsobilých na superodpočet;

Audit Superodpočtu VaV – komplexný audit uplatnenia superodpočtu od posúdenia oprávnenosti uplatnenia superodpočtu, cez preverovanie kalkulácie nákladov, až po kalkuláciu dane;

Podpora pri daňovej kontrole – identifikácia možných rizík, zastupovanie spoločnosti.

Pre uplatňovanie odpočtu na výskum a vývoj je dôležitá skúsenosť s identifikáciou a výberom vhodných projektov, a prípravou sprievodnej dokumentácie. Dôležitý je aj spôsob vedenia evidencie a následného výpočtu uplatniteľných nákladov, k čomu je častokrát nevyhnutné aj odborné poradenstvo týkajúce sa dodržania všetkých zákonných ustanovení.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

olejnikova

JUDr. Elena Olejníková
Daňový poradca

elena.olejnikova@bdrbb.sk
+421 48 4700041

SÚVISIACE ČLÁNKY

KONTAKTUJTE NÁS

Moore BDR s. r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica

1

Polia označené * sú povinné.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

MÁM ZÁUJEM O ODBER NOVINIEK

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder