PATENT BOX

You are here:

Patent Box je osobitný daňový režim určený pre právnické osoby, ktoré realizujú výskum a vývoj najmä v oblasti IT a priemyslu. Jeho benefit spočíva v daňovom oslobodení časti príjmov plynúcich z komerčného využívania nehmotných aktív, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka.

Tento režim oslobodenia je na Slovensku dostupný od 1.1.2018 v dvoch formách:

Oslobodenie

50 %

z licenčných príjmov z patentov, úžitkových vzorovsoftvéru, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka na Slovensku.

z časti príjmov plynúcich z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent alebo úžitkový vzor, a ktoré vytvoril daňovník na Slovensku.

Tento osobitný daňový režim je určený pre daňové subjekty uskutočňujúce VaV nehmotného majetku. Jedná sa predovšetkým o IT spoločnosti, ktoré vyvinú vlastný softvér, resp. výskumno-vývojové spoločnosti s vývojom nových technických riešení alebo vynálezov. Patent Box je na Slovensku dostupný pre:

 • Slovenské právnické osoby – so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území Slovenskej republiky;
 • Zahraničné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne – ak je patent, úžitkový vzor alebo počítačový program (softvér) funkčne spojený s touto stálou prevádzkarňou.

*Z režimu Patent Box sú vyňaté fyzické osoby.

Z vecnej strany oslobodenie od dane v rámci režimu Patent box môže uplatniť len daňový subjekt, ktorý nehmotný majetok vyvinul, čiže nie je možné ho uplatniť na výnosy z nehmotného majetku nadobudnuté od inej osoby.

Na účely uplatnenia režimu Patent Box sa pod nehmotnými aktívami, ktoré sú výsledkom vlastnej činnosti daňovníka rozumie:

 • Vynález chránený patentom alebo vynález, ktorý je predmetom patentovej prihlášky;
 • Technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo technické riešenie, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru;
 • Počítačový program (softvér), ktorý podlieha autorskému právu.

Pri uplatnení oslobodenia v rámci režimu Patent Box majú daňovníci povinnosť krátiť všetky náklady, ktoré súvisia s oslobodeným príjmov, a to v pomere, v akom sa znížia príjmy v dôsledku uplatnenia tohto režimu.

Daňové zvýhodnenie ponúkané režimom Patent Box si daňovník uplatní v daňovom priznaní, za zdaňovacie obdobia, v ktorých uplatňuje odpisy z nehmotných aktív.

 • Vedenie predpísanej evidencie o nákladoch na vývoj nehmotného majetku a o výrobkoch, ktorých sa týkalo uplatnené oslobodenie;
 • Nehmotné aktíva, z ktorých plynú príjmy, sú súčasťou majetku daňovníka;
 • Aktivácia nákladov na vývoj patentov, úžitkových vzorov alebo softvéru;
 • Krátenie oslobodenia v prípade, ak nehmotné aktíva boli vyvinuté v kooperácii s inou osobou (outsourcing vývojových aktivít alebo kooperácia pri vývoji);
 • Nehmotné aktíva, z ktorých plynú príjmy, sú chránené registrovaným patentom alebo úžitkovým vzorom – vrátane vynálezu alebo technického riešenia, ktoré sú predmetom prihlášky patentu alebo prihlášky úžitkového vzoru;
 • Strata nároku na uplatnenie režimu Patent Box vzniká, ak bol:
  • patent zrušený, odňatý alebo prepísaný na iného majiteľa, alebo patentová prihláška bola zamietnutá;
  • úžitkový vzor vymazaný alebo prepísaný na iného majiteľa, alebo prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá.

Výhody

 • Priamo vyplýva zo zákona – daňovníci spĺňajúci zákonom ustanovené podmienky majú právny nárok na uplatnenie;
 • Neuplatňuje sa na základe žiadosti a nepodlieha schvaľovaniu, ako v prípade poskytovania iných dotácií a úľav;
 • Možnosť súbehu so superodpočtom;
 • Uplatnenie cez daňové priznanie k dani z príjmov – administratívne menej náročné.

Nevýhody

 • Uplatniteľné len na registrované patenty a úžitkové vzory – je potrebné mať minimálne podanú prihlášku úžitkového vzoru a patentovú prihlášku;
 • Je potrebné viesť presnú evidenciu nákladov na VaV a stanoviť metodológiu ich výpočtu.

Ako Vám vieme pomôcť?

Komplexné poradenstvo – analýza, príprava a revízie podkladov a kalkulácií, ktoré sú potrebné pre uplatnenie režimu Patent Box;

Podpora pri daňovej kontrole – identifikácia možných rizík, zastupovanie spoločnosti.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

olejnikova

JUDr. Elena Olejníková
Daňový poradca

elena.olejnikova@bdrbb.sk
+421 48 4700041

SÚVISIACE ČLÁNKY

KONTAKTUJTE NÁS

Moore BDR s. r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica

1

Polia označené * sú povinné.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

MÁM ZÁUJEM O ODBER NOVINIEK

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder