SUPERODPOČET NA INVESTÍCIE DO PRIEMYSLU 4.0

You are here:

Superodpočet nákladov na investície je novým dočasným nástrojom podpory, ktorého účelom je stimulovanie realizácie nových investícií do najmodernejších technológií s previazaním na koncept tzv. Priemyslu 4.0. Jedná sa o dodatočný odpočet nákladov na investície vo výške ustanoveného percenta z daňových odpisov z preinvestovaného majetku.

Pojem „Priemysel 4.0“ označuje štvrtú priemyselnú revolúciu, pre ktorú je charakteristická automatizácia výrobných procesoch, kde výrobné systémy, komponenty a ľudia komunikujú v rámci jednej siete za účelom zvýšenia produktivity.

Táto forma podpory bola zavedená v roku 2022 a jej uplatnenie je limitované na obdobie 2022-2025.

Superodpočet nákladov na investície do Priemyslu 4.0 je určený pre daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, a ktorý:

 • Vykonával podnikateľskú činnosť najmenej 3 roky v období 2019-2022;
 • Preinvestuje do majetku s vyššou pridanou hodnotou (Priemysel 4.0) v období 2022-2025 minimálne 1 mil. EUR, pričom táto investícia predstavuje minimálne 7‑násobok alebo 14‑násobok priemernej hodnoty investícií z predchádzajúceho 3-ročného obdobia 2019‑2021.

Odpočet sa uplatní v podobe zníženia základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške ustanoveného percenta z daňového odpisu uplatneného z preinvestovaného majetku, pričom jeho výška sa odvíja od:

 • Plánovanej výšky investícií, ktorú sa rozhodne daňovník preinvestovať v období 2022-2025;
 • Percentuálnej výšky priemernej hodnoty investícií – daňovník si môže zvoliť rozsah preinvestovanej priemernej hodnoty v pásme 700 % alebo 1 400 %.

Superodpočet na investície sa uplatní v nasledovných výškach:

Preinvestovaná priemerná
hodnota investícií v percentách
Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. eur
viac ako 1 do 20 vrátaneviac ako 20 do 50 vrátaneviac ako 50
od 700 % – do 1 399,99 %15 %25 %50 %
od 1 400 % a viac20 %30 %55 %

 

Pri určení výšky superodpočtu na investície je potrebné vychádzať z priemernej hodnoty investícií z predchádzajúceho 3-ročného obdobia (aritmetický priemer rokov 2019-2021), a tento údaj porovnať s celkovou plánovanou hodnotou investícií do Priemyslu 4.0 v období 2022-2025.

Superodpočet na investície si daňovník uplatní v daňovom priznaní počas celej doby odpisovania preinvestovaného majetku, maximálne však počas desiatich zdaňovacích období.

V prípade vykázania daňovej straty resp. nedostatočného základu dane, nárok na uplatnenie odpočtu (resp. jeho neuplatnenej časti) v príslušnom zdaňovacom období zaniká a nie je možné ho preniesť do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Napríklad, ak daňovník na základe priemernej hodnoty investícií z predchádzajúceho 3-ročného obdobia si stanovil rozsah plánovaného preinvestovania priemernej hodnoty investícií vo výške 25 mil. EUR pri rozsahu 700 %, tak mu vzniká nárok na odpočet vo výške 25 % z daňového odpisu preinvestovaného majetku počas doby odpisovania, maximálne však v desiatich zdaňovacích obdobiach. Tento odpočet si uplatní na investície realizované v rámci investičného plánu, ktorý je vypracovaný na roky 2022-2025. V prípade, ak výška preinvestovaného majetku počas doby investičného plánu nedosiahne výšku ustanovenú daňovníkom (25 mil. eur), daňovník stráca nárok na uplatnenie odpočtu a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňoval tento odpočet.

Pre účely uplatnenia superodpočtu nákladov na investície do Priemyslu 4.0 sa pod pojmom „investícia“ rozumie investícia do výrobného a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobného a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného a logistického procesu, pričom ide o investíciu do:

a)  hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania, alebo do obchodného majetku, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný;

b) iného majetku podľa § 22 ods. 6 písm. e), ak ide o technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3;

c) počítačového programu (softvéru) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku.

Pri uplatnení superodpočtu nákladov na investície je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 • Existencia investičného plánu na obdobie 2022-2025;
 • Hodnota plánovanej investície počas obdobia investičného plánu (2022-2025) musí byť minimálne 1 mil. EUR, pričom táto hodnota musí presiahnuť 7‑násobok alebo 14‑násobok priemernej výšky investícií z posledných 3 rokov (2019-2021);
 • Zaradenie investičného majetku do užívania alebo do obchodného majetku počas obdobia investičného plánu (2022-2025);
 • Oddelená evidencia investícií a daňových odpisov z investícií, na ktoré sa uplatňuje superodpočet nákladov na investície;
 • Náklady na investičný majetok nemôžu byť podporované z verejných zdrojov;
 • Superodpočet nákladov na investície nie je možné kombinovať so superodpočtom na výskum a vývoj u toho istého majetku.

Na účely uplatnenia superodpočtu nákladov na investície je potrebné vypracovať investičný plán, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • Jedná sa o písomný dokument;
 • Vypracuje sa na fixné obdobie 2022-2025 (hospodársky rok 2022/2023-2025/2026);
 • Má predpísané obsahové náležitosti;
 • Povinnosť podpisu oprávnenou osobou je do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si daňovník prvýkrát uplatní odpočet na investície;
 • Povinnosť predloženia je až pri daňovej kontrole na výzvu správcu dane alebo FR SR – lehota na predloženie je 8 dní odo dňa doručenia výzvy.

Obsahové náležitosti investičného plánu

 • Základné informácie o daňovníkovi;
 • Vymedzenie celkovej hodnoty plánovanej investície;
 • Časové vymedzenie obdobia plánovanej investície;
 • Predpokladaný harmonogram realizácie plánovanej investície;
 • Výpočet priemernej hodnoty investícií;
 • Plánovaná výška preinvestovania priemernej hodnoty investícií v peňažnom a percentuálnom vyjadrení;
 • Stručný technický popis prepojenia obstarávanej investície s digitalizáciou a automatizáciou výrobných procesov a logistických procesov;
 • Dátum začiatku realizácie investičného plánu.

Ako Vám vieme pomôcť?

Komplexné poradenstvo – poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti využitia superodpočtu nákladov na investície (od analýzy, prípravy, revízie podkladov, cez kalkulácie potrebné pre uplatnenie odpočtu, až po samotné uplatnenie odpočtu);

Podpora pri daňovej kontrole – identifikácia možných rizík, zastupovanie spoločnosti.

Ak máte otázky, kontaktujte našich poradcov.

olejnikova

JUDr. Elena Olejníková
Daňový poradca

elena.olejnikova@bdrbb.sk
+421 48 4700041

SÚVISIACE ČLÁNKY

KONTAKTUJTE NÁS

Moore BDR s. r. o., Cesta k nemocnici 1B, 974 01 Banská Bystrica

1

Polia označené * sú povinné.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

MÁM ZÁUJEM O ODBER NOVINIEK

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder