Zefektívnia sa colnoprávne predpisy?

Dňa 1. mája 2016 vstúpili do platnosti nový Colný kódex Únie (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 952/2013) a vykonávacie ustanovenia delegovaného nariadenia (Nariadenie komisie 2015/2446), spolu s vykonávacím nariadením (Nariadenie komisie 2015/2447), ktoré tvoria nové základy colného práva aplikovateľného v celej EÚ. Hlavným cieľom novely je predovšetkým zefektívnenie colnoprávnych predpisov, zlepšenie právnej istoty a tiež…

Neplatitelia DPH pozor

Oneskorená registrácia pre DPH – Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) ukladá niektoré povinnosti aj neplatiteľom DPH. Podnikatelia, ktorí nie sú platiteľmi DPH, by mali priebežne sledovať svoje výnosy z dôvodu dosiahnutia výšky obratu pre povinnú registráciu pre DPH. Ak svojmu účtovníctvu…

Za nesprávne údaje v obchodnom registri Vás môžu sankciovať

Často sa na prvý pohľad javí zmena adresy spoločníka, zmena mena alebo zmena výšky základného imania ako nepodstatná banalita. Opak je však pravdou. Podľa §5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov, fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné najneskôr…