COVID-19 FINANCIAL REPORTING IMPLICATIONS

The coronavirus pandemic (COVID-19) has fast become the defining global health crisis of our time and the greatest challenge to almost all entities, either directly or indirectly. There are significant disruptions to global supply chains, suspension, or in worst cases cessation of many business operations, significant volatility and downturn in financial, commodity and energy markets,…

Odpočet daňovej straty v 2020 v súvislosti s opatreniami koronakrízy

Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID‑19 (tzv. Lex Corona) došlo k úprave možnosti odpočtu doteraz neuplatnených strát, za účelom zmiernenia finančnej zaťaženosti podnikov. Na základe § 24b zákona Lex Corona III.  (v znení zákona č. 96/2020), ktorá je účinná od 25.4.2020, sa daňovému subjektu umožní odpočítať si neuplatnené daňové straty…

Lex Corona III

Vláda schválila ďalšie opatrenia v súvislosti s COVID‑19 tzv. Lex Corona III, ktorým sa novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID‑19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.. Schválenie vládneho návrhu parlamentom očakávame v najbližších dňoch. S účinnosťou tejto novely nastanú ďalšie zmeny vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID‑19. Ustanovuje sa termín vrátenia preplatkov na…

Predbežná informácia k pripravovaným opatreniam v oblasti účtovníctva

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu opatrenia MF SR č. MF/010704/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74. Týmto návrhom sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu. „Cieľom návrhu novely…

Platenie preddavkov PO – opatrenia v súvislosti s Covid 19

Zákonom č. 67/2020 Z. z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19  došlo k predĺženiu lehoty daňového priznania za rok 2019. Podľa § 22 ods. 1 uvedeného  zákona sa zavádza špeciálna lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO 2019 (lehota ktorá uplynula,…

Lex Corona

Dňa 2.4.2020 bol parlamentom schválený vládny návrh zákona pod názvom Lex korona, ktorý je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá. Cieľom tohto zákona je pomoc resp. ochrana daňovníkom, podnikateľom ako aj malým a stredným firmám pred ekonomickými následkami pandémie. Predmetnou úpravou sa ustanovuje špeciálne obdobie, počas ktorého sa stanovené opatrenia uplatňujú…

Novela zákonníka práce

Dňa 2.4.2020 parlament prijal návrh zákonníka práce, v zmysle čoho sa v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie / núdzového stavu / výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) a počas dvoch mesiacov po odvolania krízovej situácie mali uplatňujú nasledovné zmeny: Možnosť výkonu práce z domácnosti, ak to povaha práce umožňuje. Skrátenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred v prípade organizácie pracovného času z…

Novela zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov, ktorá umožňuje odklad splatnosti odvodových povinností

Dňa 3.4.2020 bola v parlamente schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá upravuje odklad splatnosti odvodových povinností poistencom, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Odvody za marec 2020 sú splatné v termíne do 31.7.2020. Celý zákon si môžete dočítať v nasledujúcom dokumente: Novela zákona o sociálnom…