Lex Corona

Dňa 2.4.2020 bol parlamentom schválený vládny návrh zákona pod názvom Lex korona, ktorý je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá. Cieľom tohto zákona je pomoc resp. ochrana daňovníkom, podnikateľom ako aj malým a stredným firmám pred ekonomickými následkami pandémie. Predmetnou úpravou sa ustanovuje špeciálne obdobie, počas ktorého sa stanovené opatrenia uplatňujú…

Novela zákonníka práce

Dňa 2.4.2020 parlament prijal návrh zákonníka práce, v zmysle čoho sa v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie / núdzového stavu / výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) a počas dvoch mesiacov po odvolania krízovej situácie mali uplatňujú nasledovné zmeny: Možnosť výkonu práce z domácnosti, ak to povaha práce umožňuje. Skrátenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred v prípade organizácie pracovného času z…

Novela zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov, ktorá umožňuje odklad splatnosti odvodových povinností

Dňa 3.4.2020 bola v parlamente schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá upravuje odklad splatnosti odvodových povinností poistencom, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Odvody za marec 2020 sú splatné v termíne do 31.7.2020. Celý zákon si môžete dočítať v nasledujúcom dokumente: Novela zákona o sociálnom…