Lex Corona III

Vláda schválila ďalšie opatrenia v súvislosti s COVID‑19 tzv. Lex Corona III, ktorým sa novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID‑19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.. Schválenie vládneho návrhu parlamentom očakávame v najbližších dňoch. S účinnosťou tejto novely nastanú ďalšie zmeny vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID‑19. Ustanovuje sa termín vrátenia preplatkov na…

Predbežná informácia k pripravovaným opatreniam v oblasti účtovníctva

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu opatrenia MF SR č. MF/010704/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74. Týmto návrhom sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu. „Cieľom návrhu novely…

Platenie preddavkov PO – opatrenia v súvislosti s Covid 19

Zákonom č. 67/2020 Z. z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19  došlo k predĺženiu lehoty daňového priznania za rok 2019. Podľa § 22 ods. 1 uvedeného  zákona sa zavádza špeciálna lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO 2019 (lehota ktorá uplynula,…