Podpora MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu v okresoch BBSK a PSK

OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a 27 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Investičná priorita: 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja Alokácia: 7,5 mil. EUR v BBSK, 7,5 mil. v PSK Dĺžka realizácie projektu: max. 18 mesiacov Miesto realizácie: okresy Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Snina,…

ZVÝŠENIE PODIELU OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V PODNIKOCH

OPKZP-PO4-SC411-2020-63 Investičná priorita: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov Špecifický cieľ investičnej priority: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Alokácia: 10 mil. EUR Dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov. Aktivity A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20…

Podpora rozvoja podnikania MSP na Hornej Nitre

OPII-MH/DP/2020/11.3-23 Operačný program:  Integrovaná infraštruktúra Investičná priorita: 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb Špecifický cieľ : 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja Alokácia: 18 mil. EUR Dĺžka realizácie projektu: max. 18 mesiacov Miesto realizácie: okresy Prievidza a Partizánske Aktivity Hlavná aktivita projektu je „Rozvoj existujúceho MSP“. Predmetom projektu…

PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ V PRIEMYSLE

Operačný program:  Výskum a inovácie Investičná priorita:  1.2 Podpora  investovania  podnikov  do  výskumu  a inovácie  a vytvárania  prepojení  a synergií medzi podnikmi Špecifický cieľ investičnej priority : 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách Alokácia:                                               140 mil.  EUR Dĺžka realizácie projektu:                      max. 18 mesiacov Aktivity Hlavná aktivita projektu je „Podpora…