Daň z poistenia

Dňa 20. júna 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky Zákon o dani  z poistenia s účinnosťou od 1.1.2019. Nová daň z poistenia bude mať jednotnú osempercentnú sadzbu, ktorá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia, kde zostane aj naďalej osempercentný odvod. Odsúhlasená bola taktiež zmena, ktorá sa týka informačnej povinnosti. Podľa platnej legislatívy, ak…

eKasa

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. V praxi to znamená, že o každej transakcii bude mať finančná správa informáciu ihneď, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podnikatelia mali doteraz možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu…

Povinná elektronická komunikácia po 1.7.2018 pre fyzické osoby

Od 1.7.2018 sa povinná elektronická komunikácia s finančnou správou rozširuje aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov. Povinnosť komunikovať elektronicky od 1.7.2018 sa bude týkať len fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ide o daňové subjekty, ktoré majú príjmy podľa…

Transferové oceňovanie finančných transakcií

Dňa 3.7.2018 OECD vydalo návrh doplnenia smernice OECD týkajúce sa finančných transakcií. Dané ustanovenia by mali vniesť viac  svetla do spôsobu ocenenia napr. vnútro- skupinových pôžičiek, garancií a cash- poolingu. Špeciálna pozornosť je venovaná skutočnému obsahu transakcie a problému skrytej resp. nízkej kapitalizácie. Predmetný návrh doplnenia smernice OECD zatiaľ nie je finálny.

Novela Zákona o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti

V súčasnosti je povinnosť, aby spoločnosť, ktorá nie je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), identifikovala svojho konečného užívateľa výhod (ďalej len KÚV). Novelizáciou Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon AML“) dňa…

Medzirezortné pripomienkovanie – návrh smernice, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov PO, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou. Cieľom návrhu je zabezpečiť spravodlivé a účinné zdaňovanie príjmov plynúcich z digitálneho hospodárstva. Keďže digitálne spoločnosti môžu podnikať cezhranične bez fyzickej prítomnosti, aplikácia existujúcich pravidiel zdaňovania…