Zmeny v Obchodnom zákonníku v zmysle novely zákona o riešení hroziaceho úpadku

Novela zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku účinná od 17. júla 2022 so sebou prináša aj zmeny v Obchodnom zákonníku. ZMENA MOMENTU ÚČINNOSTI PREVODU OBCHODNÉHO PODIELU Aktuálna novela upravila moment účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu. V predošlej legislatíve bol za tento moment považovaný až zápis do Obchodného registra SR. Novelizácia priniesla odstránenie…

Aktuality v transferovom oceňovaní

Bolo vaše podnikanie ovplyvnené pandémiou COVID-19? Môže to mať dopad aj na Vaše transferové oceňovanie. Spoločnosti  počas pandémie zaznamenali výkyvy v príjmoch a peňažných tokoch a museli čeliť  vynútenému zatváraniu. Naopak, niektoré segmenty a spoločnosti výrazne posilnili. Mnohé krajiny intervenovali a dotačne pomáhali tuzemským firmám s cieľom ochrániť miestne ekonomiky a udržať pracovné miesta. Nezávislé spoločnosti a podniky na trhu počas pandémie rôznym…

Pri zapojení príbuzných do podnikania je potrebný racionálny prístup (5. časť)

Súčasťou generačnej výmeny v rodinnej firme je zamestnávanie rodinných príslušníkov, ktoré často ovplyvňujú aj emócie. Mať rodinných príslušníkov na „výplatnej páske“ je nesmierna zodpovednosť, ktorá pri správne nastavenom systéme a dobrých rodinných vzťahoch môže byť veľkou výhodou, ale aj veľkou nevýhodou a záťažou. Je potrebné rozlišovať a nájsť hranicu medzi rodinnými a pracovnými vzťahmi.  Ide o dve úplne odlišné „inštitúcie“, ktoré…

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (časť 3/3)

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa v návrhu novely ZDP mení a dopĺňa   zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov zacieleného proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie. Navrhované opatrenie vyplýva z povinnosti transpozície Smernice (EÚ) 2016/1164. Z tohto dôvodu sa zavádza nový § 17k – Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov.…

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (časť 2/3)

Do návrhu zákona sa dopĺňa aj postup daňovníka v prípade tzv. preventívnej reštrukturalizácie podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom zákona je riešiť hroziaci úpadok v preventívnom konaní prostredníctvom súboru reštrukturalizačných opatrení. Preventívna reštrukturalizácia spočíva na aktívnom jednaní dlžníka, ktorý podáva návrh na jej…

Pre rodinnú firmu je vhodný externý poradca, pomôže riešiť aj konflikty (4. časť)

Generačná výmena v rodinnej firme je dlhý proces odovzdania kapitálu nástupcom. Konflity pomôže riešiť externý poradca. Rozširovaním rodiny sa komplikuje aj riadenie rodinného podniku. Už nebude riadený individuálne zakladateľom, ale bude riadený viacerými osobami cez valné zhromaždenie (prípadne členskú schôdzu pri družstve). Preto je potrebné nastaviť vyššie požiadavky na riadenie, pričom by sa mali tieto…

Najvýhodnejšou formou pre rodinný holding je s.r.o. alebo a.s. (3. časť)

Jedným z hlavných dôvodov konsolidácie majetku rodiny je daňovo-odvodový aspekt a ochrana majetku pre ďalšie generácie. Ak sa napríklad predáva spoločnosť na úrovni FO (fyzickej osoby), môže byť zdanenie v najhoršom prípade až 25 % (+ 14 % zdravotné odvody). Naopak, pri predaji na úrovni PO (právnickej osoby) môže byť zdanenie a celkový daňovo-odvodový dosah,…