Nová kompenzácia za energie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MH SR“) vyhlásilo dňa 21. februára 2023 novú výzvu na poskytnutie dotácie za energie v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Oprávneným príjemcom môže byť podnik alebo subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status, spôsob financovania či veľkosť. Za hospodársku činnosť sa považuje každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov…