Nová kompenzácia za energie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MH SR“) vyhlásilo dňa 21. februára 2023 novú výzvu na poskytnutie dotácie za energie v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Oprávneným príjemcom môže byť podnik alebo subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status, spôsob financovania či veľkosť. Za hospodársku činnosť sa považuje každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov…

Prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa transferového oceňovania

Posledná novela zákona o dani z príjmov priniesla viaceré podstatné zmeny v oblasti transferového oceňovania na Slovensku. Väčšina zmien nadobudla účinnosť od 1. januára 2023. Ministerstvo financií SR okrem toho zverejnilo aktualizované Usmernenie, ktoré definuje požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie transferového oceňovania. Zmeny, ktoré začnú platiť od 1. januára 2023, sú nasledovné: Nová definícia…