Možnosti podpory Projektov prostredníctvom investičnej pomoci

Investičná pomoc – podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odvetvie: Priemyselná výroba (podľa SK NACE) Technologické centrá Centrá strategických služieb Cestovný ruch Formy investičnej pomoci: dotácia na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, úľava na dani z príjmov, príspevok na vytvorenie nového pracovného…

Zmeny v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o DMV“) od 1.1.2016

Novela zákona o dani z príjmov schválená 22. septembra 2015 priniesla zmeny aj v zákone o DMV. Okrem iného zmena nastáva v určení miestnej príslušnosti daňovníka. Miestna príslušnosť sa určí podľa sídla spoločnosti alebo podľa trvalého pobytu fyzickej osoby, a nie podľa miesta evidencie motorového vozidla, ako to bolo doteraz. Z uvedeného vyplýva, že daňovník bude mať len jedného správcu dane. Spôsob…

Zmeny v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) od 1.1.2016

Zákon o účtovníctve bol v roku 2015 novelizovaný zákonom č. 130/2015. Účinnosť uvedeného zákona bola rozdelená do viacerých krokov, pričom časť ustanovení nadobudla účinnosť 1.7.2015, ďalšie ustanovenia tejto novely nadobúdajú platnosť 1.1.2016 a  posledná časť zmien nadobúda účinnosť 1.1.2017. V nadväznosti na uvedené Vám prinášame stručný prehľad najvýznamnejších zmien účinných od 1.1.2016. Definícia podielovej účasti (§ 2 ods.…