Návrhy ďalších opatrení pre podnikateľov a daňovníkov

Podľa informácií poskytnutých Tlačovým odborom Ministerstva financií Slovenskej republiky dňa 16.03.2020 boli v rámci diskusie a požiadaviek s podnikateľskými združeniami predložené najmä nasledovné návrhy opatrení, pre ktoré sa musí meniť legislatíva a bude o nich v blízkej dobe rozhodovať nová vláda a parlament. Rokovanie s bankami o možnostiach odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka…

Návrh opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Pre zvládnutie tejto situácie Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky spracovalo Návrh opatrení zameraných na pomoc ekonomike, ktorých cieľom je zmierniť negatívne dopady na podniky a zamestnancov v súvislosti s obmedzeniami vzniknutými so šírením vírusu COVID-19. Účelom opatrení je „urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné…

Opatrenia Sociálnej poisťovne pre koronavírus

Novela zákona o sociálnom poistení Dňa 26.3.2020 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov v súvislostí so šírením nákazlivej ľudskej  choroby COVID‑19, ktorý má byť prvou „sociálnou pomocou“ v boji proti pandémii. Prijatá novela upravuje nasledovné oblasti: Nemocenské Podľa prechodného ustanovenia § 293er zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo…

ZÁKON O NIEKTORÝCH MIMORIADNYCH OPATRENÍ V SÚVISLOSTI S COVID 19

Dňa 26.32020 bol schválený parlamentom zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID‑19, ktorý sa zameriava na obmedzenie plynutia lehôt v justícii. Hlavným cieľom nového zákona je posunúť byrokraciu vo všetkých rezortoch s ohľadom na súčasnú situáciu. V zmysle opatrení, lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch od 12.3.2020 do 30.4.2020 neplynú. Celý zákon si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente: Zákon…

Pracovnoprávna oblasť

Preventívne opatrenia zamestnávateľa V súlade s ustanovením § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. Zamestnávateľ je za účelom eliminovania rizika…

Zmena vykazovania nadobudnutia tovaru z iného členského štátu u zahraničnej osoby

Od 1.1.2020 sa dopĺňa do ustanovenia § 44 zákona o DPH písmeno c), ktorým sa spresňuje oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v prípade, ak by nadobúdateľ tovaru mal nárok na vrátenie dane ( tzv. VAT refund) v plnom rozsahu. Na koho sa táto zmena vzťahuje? Zahraničné osoby, ktoré nemajú na Slovensku prevádzkareň pre…

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2020

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2020  Počnúc 1. 1. 2020 došlo k niekoľkým zmenám pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby, ktoré sú zhrnuté do nasledovných bodov: Zvýšila sa spodná hranica pre platenie štvrťročných preddavkov na daň zo sumy 2 500 € na sumu 5 000 €. Všetky prepočty…

Daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2020

Na základe novely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel a cestnej premávke sa od 1.1. 2020 mení aj zákon o dani z motorových vozidiel. Od januára začalo platiť niekoľko zmien, ktoré prinášajú spresnenie zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Tieto zmeny sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorým  vznikne v zdaňovacom období začínajúce od 1. januára 2020 daňová povinnosť v súvislosti používania automobilu na podnikanie. Nastávajúce zmeny zahŕňajú…

Zákon č. 390/2019 Z. z. – novela obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri

Obchodný register Novela obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri mení viacero ustanovení. Základnou zmenou je skutočnosť, že návrhy do obchodného registra bude v podstate možné uskutočniť už iba v elektronickej forme (v prípade, že nebude technicky možné podať listinu elektronicky z dôvodu povahy alebo veľkosti, umožňuje sa listinná forma. V tomto prípade navrhovateľ k návrhu na zápis pripojí…