Podpora rozvoja podnikania MSP na Hornej Nitre

OPII-MH/DP/2020/11.3-23 Operačný program:  Integrovaná infraštruktúra Investičná priorita: 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb Špecifický cieľ : 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja Alokácia: 18 mil. EUR Dĺžka realizácie projektu: max. 18 mesiacov Miesto realizácie: okresy Prievidza a Partizánske Aktivity Hlavná aktivita projektu je „Rozvoj existujúceho MSP“. Predmetom projektu…

PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ V PRIEMYSLE

Operačný program:  Výskum a inovácie Investičná priorita:  1.2 Podpora  investovania  podnikov  do  výskumu  a inovácie  a vytvárania  prepojení  a synergií medzi podnikmi Špecifický cieľ investičnej priority : 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách Alokácia:                                               140 mil.  EUR Dĺžka realizácie projektu:                      max. 18 mesiacov Aktivity Hlavná aktivita projektu je „Podpora…

ODBORNÉ PORADENSTVO V OTÁZKACH RIADENIA FIRMY

Výška príspevku max.: 25 tis. EUR Oprávnení žiadatelia MSP, rodinné podniky Termín uzávierky 17. 8. 2020 Intenzita pomoci 100 % Schéma pomoci: Schémy na podporu rodinného podnikania (2017– 2020) (schéma pomoci de minimis) Alokácia: 450 tis. EUR Dĺžka realizácie poradenstva: 4 mesiace Aktivity Podpora bude poskytované vo forme odborného poradenstva rodinným firmám zo strany jedného…

Podnikateľské kilečko

Prinášame Vám výber najdôležitejších zmien týkajúcich sa daňových, účtovných a odvodových zákonov, ktoré boli prijaté v rámci balíčka 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského sektora tzv. „podnikateľské kilečko“ . Postupné zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit účtovnej závierky Veľkostné kritéria sa zmenia nasledovne: 2020 od 1.1.2021 od 1.1.2022 Celková suma majetku > 2 mil. € > 3 mil.…

DOČASNÁ OCHRANA NÁJMOV A DOTÁCIA NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO

1.      DOČASNÁ OCHRANA NÁJMOV Novelou zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „Zákon o dočasnej ochrane“) sa nájomcom (podnikateľom aj nepodnikateľom) poskytuje dočasná ochrana nájmov v prípade, ak sa dostanú do omeškania s platením nájomného a iných platieb spojených s nájmom v dôsledku…

Príspevky na podporu udržania zamestnanosti – zmeny v projekte

Od 17.5.2020 sú na stránke pomahameludom.sk prístupné nové výkazy, ktoré sú platné po zmenách v projekte „Prvá pomoc“ na podporu udržanie zamestnanosti. Projekt je určený na podporu zamestnávateľských subjektov resp. fyzických osôb, v rámci čoho sú realizované 4 opatrenia: Opatrenie č. 1 – podpora zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo…

Príspevky na udržanie pracovných miest – aktualizované

Dňa 14.4.2020 prijala vláda návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, v rámci čoho dôjde k rozšíreniu pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov. Ide o tretiu sociálnu pomoc, o ktorú je možné žiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny od 17.4.2020 vo forme príspevkov. O príspevok v rámci prvého a druhého opatrenia je možné žiadať už od…

Platenie preddavkov počas pandémie – aktualizované

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z., účinné od 30.4.2020, daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie podľa §  24a zákona č. 67/2020  Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Corona) do lehoty na podanie daňového priznania platí preddavky podľa daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2019 ak: posledný…

Aktualizácia – Novela zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov – odpustenie odvodových povinností zamestnávateľa za apríl 2020

Táto výnimka sa týka zamestnávateľov alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO, ktorí v mesiaci apríl 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR najmenej na 15 dní. Poistné platené zamestnancom je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti. Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr…